ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد یگانه پرست، جلال سالاری، مجید کلانتر نیستانکی، فاطمه صاحبی اعلا، (1394). تاثیر سطوح مختلف کلریدپتاسیم و کلریدآمونیوم در جیره بر عملکرد جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی، نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 107، 137-146. magiran.com/p1453215
M. Yeganeparast, J. Salari, M. Kalantar Nistanki, F. Sahebi Ala, (2015). Effect of different levels of potassium chloride and ammonium chloride in diets on performance of broilers under heat stress conditions, Animal Sciences, 107, 137-146. magiran.com/p1453215
محمد یگانه پرست، جلال سالاری، مجید کلانتر نیستانکی، فاطمه صاحبی اعلا، تاثیر سطوح مختلف کلریدپتاسیم و کلریدآمونیوم در جیره بر عملکرد جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 1394؛ 107: 137-146. magiran.com/p1453215
M. Yeganeparast, J. Salari, M. Kalantar Nistanki, F. Sahebi Ala, Effect of different levels of potassium chloride and ammonium chloride in diets on performance of broilers under heat stress conditions, Animal Sciences, 2015; 107: 137-146. magiran.com/p1453215
محمد یگانه پرست، جلال سالاری، مجید کلانتر نیستانکی، فاطمه صاحبی اعلا، "تاثیر سطوح مختلف کلریدپتاسیم و کلریدآمونیوم در جیره بر عملکرد جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی"، نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی) ،107 (1394): 137-146. magiran.com/p1453215
M. Yeganeparast, J. Salari, M. Kalantar Nistanki, F. Sahebi Ala, "Effect of different levels of potassium chloride and ammonium chloride in diets on performance of broilers under heat stress conditions", Animal Sciences no. 107 (2015): 137-146. magiran.com/p1453215
محمد یگانه پرست، جلال سالاری، مجید کلانتر نیستانکی، فاطمه صاحبی اعلا، (1394). 'تاثیر سطوح مختلف کلریدپتاسیم و کلریدآمونیوم در جیره بر عملکرد جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی'، نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 107، صص.137-146. magiran.com/p1453215
M. Yeganeparast, J. Salari, M. Kalantar Nistanki, F. Sahebi Ala, (2015). 'Effect of different levels of potassium chloride and ammonium chloride in diets on performance of broilers under heat stress conditions', Animal Sciences, 107, pp.137-146. magiran.com/p1453215
محمد یگانه پرست؛ جلال سالاری؛ مجید کلانتر نیستانکی؛ فاطمه صاحبی اعلا. "تاثیر سطوح مختلف کلریدپتاسیم و کلریدآمونیوم در جیره بر عملکرد جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی". نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 107 ، 1394، 137-146. magiran.com/p1453215
M. Yeganeparast; J. Salari; M. Kalantar Nistanki; F. Sahebi Ala. "Effect of different levels of potassium chloride and ammonium chloride in diets on performance of broilers under heat stress conditions", Animal Sciences, 107, 2015, 137-146. magiran.com/p1453215
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال