ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین کاظمی ، ابراهیم قاسمی نژاد، (1394). مطالعه محیط دیرینه و چینه نگاری سکانسی سازند سنگانه در برش قلعه جوق (شمال بجنورد) بر اساس محتوای مواد ارگانیکی واحد سنگی، فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، 31(3)، 69-82. magiran.com/p1453304
Hossein Kazemi , Ebrahim Ghasemi, Nejad, (2015). Palaeoenvironmental study and sequence stratigraphy of Sanghaneh Formation in Qalehjegh section (North of Bojnord) using organic matter contents of the rock unit, Stratigraphy and Sedimentology Researches, 31(3), 69-82. magiran.com/p1453304
حسین کاظمی ، ابراهیم قاسمی نژاد، مطالعه محیط دیرینه و چینه نگاری سکانسی سازند سنگانه در برش قلعه جوق (شمال بجنورد) بر اساس محتوای مواد ارگانیکی واحد سنگی. فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، 1394؛ 31(3): 69-82. magiran.com/p1453304
Hossein Kazemi , Ebrahim Ghasemi, Nejad, Palaeoenvironmental study and sequence stratigraphy of Sanghaneh Formation in Qalehjegh section (North of Bojnord) using organic matter contents of the rock unit, Stratigraphy and Sedimentology Researches, 2015; 31(3): 69-82. magiran.com/p1453304
حسین کاظمی ، ابراهیم قاسمی نژاد، "مطالعه محیط دیرینه و چینه نگاری سکانسی سازند سنگانه در برش قلعه جوق (شمال بجنورد) بر اساس محتوای مواد ارگانیکی واحد سنگی"، فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی 31، شماره 3 (1394): 69-82. magiran.com/p1453304
Hossein Kazemi , Ebrahim Ghasemi, Nejad, "Palaeoenvironmental study and sequence stratigraphy of Sanghaneh Formation in Qalehjegh section (North of Bojnord) using organic matter contents of the rock unit", Stratigraphy and Sedimentology Researches 31, no.3 (2015): 69-82. magiran.com/p1453304
حسین کاظمی ، ابراهیم قاسمی نژاد، (1394). 'مطالعه محیط دیرینه و چینه نگاری سکانسی سازند سنگانه در برش قلعه جوق (شمال بجنورد) بر اساس محتوای مواد ارگانیکی واحد سنگی'، فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، 31(3)، صص.69-82. magiran.com/p1453304
Hossein Kazemi , Ebrahim Ghasemi, Nejad, (2015). 'Palaeoenvironmental study and sequence stratigraphy of Sanghaneh Formation in Qalehjegh section (North of Bojnord) using organic matter contents of the rock unit', Stratigraphy and Sedimentology Researches, 31(3), pp.69-82. magiran.com/p1453304
حسین کاظمی ؛ ابراهیم قاسمی نژاد. "مطالعه محیط دیرینه و چینه نگاری سکانسی سازند سنگانه در برش قلعه جوق (شمال بجنورد) بر اساس محتوای مواد ارگانیکی واحد سنگی". فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، 31 ،3 ، 1394، 69-82. magiran.com/p1453304
Hossein Kazemi ; Ebrahim Ghasemi; Nejad. "Palaeoenvironmental study and sequence stratigraphy of Sanghaneh Formation in Qalehjegh section (North of Bojnord) using organic matter contents of the rock unit", Stratigraphy and Sedimentology Researches, 31, 3, 2015, 69-82. magiran.com/p1453304
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال