ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رباب ابوترابی، شکوفه بنکداران ، سعید اسلامی، فاطمه عباسی بنازاده، (1394). مقایسه سطح سرمی FGF21 دربیماران دیابتی نوع دو با افراد سالم وبررسی رابطه ی آن با اجزای سندروم متابولیک، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 58(6)، 295-301. magiran.com/p1453409
Robab Aboutorabi, Shokoufeh Bonakdaran, Saeed Islami, Fatemeh Abbasi Banazade, (2015). Comparison of FGF21 level in type 2 diabetic patients with healthy subjects and correlation of its with metabolic syndrome components, Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 58(6), 295-301. magiran.com/p1453409
رباب ابوترابی، شکوفه بنکداران ، سعید اسلامی، فاطمه عباسی بنازاده، مقایسه سطح سرمی FGF21 دربیماران دیابتی نوع دو با افراد سالم وبررسی رابطه ی آن با اجزای سندروم متابولیک. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1394؛ 58(6): 295-301. magiran.com/p1453409
Robab Aboutorabi, Shokoufeh Bonakdaran, Saeed Islami, Fatemeh Abbasi Banazade, Comparison of FGF21 level in type 2 diabetic patients with healthy subjects and correlation of its with metabolic syndrome components, Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 2015; 58(6): 295-301. magiran.com/p1453409
رباب ابوترابی، شکوفه بنکداران ، سعید اسلامی، فاطمه عباسی بنازاده، "مقایسه سطح سرمی FGF21 دربیماران دیابتی نوع دو با افراد سالم وبررسی رابطه ی آن با اجزای سندروم متابولیک"، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 58، شماره 6 (1394): 295-301. magiran.com/p1453409
Robab Aboutorabi, Shokoufeh Bonakdaran, Saeed Islami, Fatemeh Abbasi Banazade, "Comparison of FGF21 level in type 2 diabetic patients with healthy subjects and correlation of its with metabolic syndrome components", Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences 58, no.6 (2015): 295-301. magiran.com/p1453409
رباب ابوترابی، شکوفه بنکداران ، سعید اسلامی، فاطمه عباسی بنازاده، (1394). 'مقایسه سطح سرمی FGF21 دربیماران دیابتی نوع دو با افراد سالم وبررسی رابطه ی آن با اجزای سندروم متابولیک'، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 58(6)، صص.295-301. magiran.com/p1453409
Robab Aboutorabi, Shokoufeh Bonakdaran, Saeed Islami, Fatemeh Abbasi Banazade, (2015). 'Comparison of FGF21 level in type 2 diabetic patients with healthy subjects and correlation of its with metabolic syndrome components', Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 58(6), pp.295-301. magiran.com/p1453409
رباب ابوترابی؛ شکوفه بنکداران ؛ سعید اسلامی؛ فاطمه عباسی بنازاده. "مقایسه سطح سرمی FGF21 دربیماران دیابتی نوع دو با افراد سالم وبررسی رابطه ی آن با اجزای سندروم متابولیک". مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 58 ،6 ، 1394، 295-301. magiran.com/p1453409
Robab Aboutorabi; Shokoufeh Bonakdaran; Saeed Islami; Fatemeh Abbasi Banazade. "Comparison of FGF21 level in type 2 diabetic patients with healthy subjects and correlation of its with metabolic syndrome components", Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 58, 6, 2015, 295-301. magiran.com/p1453409
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال