ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
الهام عنانات، حمدالله دلاویز، رضا محمودی، امرالله روزبهی، علی میرزایی، مهرزاد جعفری برمک، پرستو راد، مهسا ثروت خواه، فروغ مریدی کیا، (1394). اثرات حفاظتی آرژنین بر روی مغز جنین های مادران تحت استرس بی حرکتی، نشریه ارمغان دانش، 20(7)، 623-638. magiran.com/p1454163
Enanat E., Delaviz H., Mahmoudi R., Jafari Barmak M., Roozbehi A., Mirzaei A., Rad P., Servatkhah M., Moreidikia F, (2015). Protective effects of arginine on fetal brain under maternal immobilization stress, Armaghane-danesh, 20(7), 623-638. magiran.com/p1454163
الهام عنانات، حمدالله دلاویز، رضا محمودی، امرالله روزبهی، علی میرزایی، مهرزاد جعفری برمک، پرستو راد، مهسا ثروت خواه، فروغ مریدی کیا، اثرات حفاظتی آرژنین بر روی مغز جنین های مادران تحت استرس بی حرکتی. نشریه ارمغان دانش، 1394؛ 20(7): 623-638. magiran.com/p1454163
Enanat E., Delaviz H., Mahmoudi R., Jafari Barmak M., Roozbehi A., Mirzaei A., Rad P., Servatkhah M., Moreidikia F, Protective effects of arginine on fetal brain under maternal immobilization stress, Armaghane-danesh, 2015; 20(7): 623-638. magiran.com/p1454163
الهام عنانات، حمدالله دلاویز، رضا محمودی، امرالله روزبهی، علی میرزایی، مهرزاد جعفری برمک، پرستو راد، مهسا ثروت خواه، فروغ مریدی کیا، "اثرات حفاظتی آرژنین بر روی مغز جنین های مادران تحت استرس بی حرکتی"، نشریه ارمغان دانش 20، شماره 7 (1394): 623-638. magiran.com/p1454163
Enanat E., Delaviz H., Mahmoudi R., Jafari Barmak M., Roozbehi A., Mirzaei A., Rad P., Servatkhah M., Moreidikia F, "Protective effects of arginine on fetal brain under maternal immobilization stress", Armaghane-danesh 20, no.7 (2015): 623-638. magiran.com/p1454163
الهام عنانات، حمدالله دلاویز، رضا محمودی، امرالله روزبهی، علی میرزایی، مهرزاد جعفری برمک، پرستو راد، مهسا ثروت خواه، فروغ مریدی کیا، (1394). 'اثرات حفاظتی آرژنین بر روی مغز جنین های مادران تحت استرس بی حرکتی'، نشریه ارمغان دانش، 20(7)، صص.623-638. magiran.com/p1454163
Enanat E., Delaviz H., Mahmoudi R., Jafari Barmak M., Roozbehi A., Mirzaei A., Rad P., Servatkhah M., Moreidikia F, (2015). 'Protective effects of arginine on fetal brain under maternal immobilization stress', Armaghane-danesh, 20(7), pp.623-638. magiran.com/p1454163
الهام عنانات؛ حمدالله دلاویز؛ رضا محمودی؛ امرالله روزبهی؛ علی میرزایی؛ مهرزاد جعفری برمک؛ پرستو راد؛ مهسا ثروت خواه؛ فروغ مریدی کیا. "اثرات حفاظتی آرژنین بر روی مغز جنین های مادران تحت استرس بی حرکتی". نشریه ارمغان دانش، 20 ،7 ، 1394، 623-638. magiran.com/p1454163
Enanat E.; Delaviz H.; Mahmoudi R.; Jafari Barmak M.; Roozbehi A.; Mirzaei A.; Rad P.; Servatkhah M.; Moreidikia F. "Protective effects of arginine on fetal brain under maternal immobilization stress", Armaghane-danesh, 20, 7, 2015, 623-638. magiran.com/p1454163
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال