ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اشرف کریمی راهجردی، بهاره نصیری، احمدرضا شمشیری، مرجان آقانوه سی، محمدحسن اسدی طاری، (1394). دیدگاه بیماران مبتلا به سرطان درباره شیوه های انتقال اخبار ناگوار، فصلنامه اخلاق پزشکی، 9(33)، 103-120. magiran.com/p1454742
Ashraf Karimi Rahjerdi, Bahareh Nasiri, Ahmad Reza Shamshiri, Marjan Aghanavesi, Mohammad Hasan Asadi Tari, (2015). The cancer patient point of view to the transfer ways of bad news, Journal of Medical Ethics, 9(33), 103-120. magiran.com/p1454742
اشرف کریمی راهجردی، بهاره نصیری، احمدرضا شمشیری، مرجان آقانوه سی، محمدحسن اسدی طاری، دیدگاه بیماران مبتلا به سرطان درباره شیوه های انتقال اخبار ناگوار. فصلنامه اخلاق پزشکی، 1394؛ 9(33): 103-120. magiran.com/p1454742
Ashraf Karimi Rahjerdi, Bahareh Nasiri, Ahmad Reza Shamshiri, Marjan Aghanavesi, Mohammad Hasan Asadi Tari, The cancer patient point of view to the transfer ways of bad news, Journal of Medical Ethics, 2015; 9(33): 103-120. magiran.com/p1454742
اشرف کریمی راهجردی، بهاره نصیری، احمدرضا شمشیری، مرجان آقانوه سی، محمدحسن اسدی طاری، "دیدگاه بیماران مبتلا به سرطان درباره شیوه های انتقال اخبار ناگوار"، فصلنامه اخلاق پزشکی 9، شماره 33 (1394): 103-120. magiran.com/p1454742
Ashraf Karimi Rahjerdi, Bahareh Nasiri, Ahmad Reza Shamshiri, Marjan Aghanavesi, Mohammad Hasan Asadi Tari, "The cancer patient point of view to the transfer ways of bad news", Journal of Medical Ethics 9, no.33 (2015): 103-120. magiran.com/p1454742
اشرف کریمی راهجردی، بهاره نصیری، احمدرضا شمشیری، مرجان آقانوه سی، محمدحسن اسدی طاری، (1394). 'دیدگاه بیماران مبتلا به سرطان درباره شیوه های انتقال اخبار ناگوار'، فصلنامه اخلاق پزشکی، 9(33)، صص.103-120. magiran.com/p1454742
Ashraf Karimi Rahjerdi, Bahareh Nasiri, Ahmad Reza Shamshiri, Marjan Aghanavesi, Mohammad Hasan Asadi Tari, (2015). 'The cancer patient point of view to the transfer ways of bad news', Journal of Medical Ethics, 9(33), pp.103-120. magiran.com/p1454742
اشرف کریمی راهجردی؛ بهاره نصیری؛ احمدرضا شمشیری؛ مرجان آقانوه سی؛ محمدحسن اسدی طاری. "دیدگاه بیماران مبتلا به سرطان درباره شیوه های انتقال اخبار ناگوار". فصلنامه اخلاق پزشکی، 9 ،33 ، 1394، 103-120. magiran.com/p1454742
Ashraf Karimi Rahjerdi; Bahareh Nasiri; Ahmad Reza Shamshiri; Marjan Aghanavesi; Mohammad Hasan Asadi Tari. "The cancer patient point of view to the transfer ways of bad news", Journal of Medical Ethics, 9, 33, 2015, 103-120. magiran.com/p1454742
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال