ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
صابر ایمانی، جعفر سلیمیان ، یونس پناهی، الهام غفاری، مهری اکبری نیک، نسرین پازوکی، فرید عزیزی جلیلیان، (1394). مروری بر آسیب های مزمن ریوی ناشی از گاز خردل از دیدگاه سلولی- مولکولی، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 17(4)، 108-119. magiran.com/p1454796
Saber Imani, Jafar Salimian , Yunes Panahi, Elham Ghafari, Mehri Akbari, Nik, Nasrin Pazoki, Farid Azizi Jalilian, (2015). Cellular and Molecular review of Sulfur Mustard-induced ChronicPulmonary Injuries, Journal of Shahrekord University of Medical Sciences, 17(4), 108-119. magiran.com/p1454796
صابر ایمانی، جعفر سلیمیان ، یونس پناهی، الهام غفاری، مهری اکبری نیک، نسرین پازوکی، فرید عزیزی جلیلیان، مروری بر آسیب های مزمن ریوی ناشی از گاز خردل از دیدگاه سلولی- مولکولی. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 1394؛ 17(4): 108-119. magiran.com/p1454796
Saber Imani, Jafar Salimian , Yunes Panahi, Elham Ghafari, Mehri Akbari, Nik, Nasrin Pazoki, Farid Azizi Jalilian, Cellular and Molecular review of Sulfur Mustard-induced ChronicPulmonary Injuries, Journal of Shahrekord University of Medical Sciences, 2015; 17(4): 108-119. magiran.com/p1454796
صابر ایمانی، جعفر سلیمیان ، یونس پناهی، الهام غفاری، مهری اکبری نیک، نسرین پازوکی، فرید عزیزی جلیلیان، "مروری بر آسیب های مزمن ریوی ناشی از گاز خردل از دیدگاه سلولی- مولکولی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 17، شماره 4 (1394): 108-119. magiran.com/p1454796
Saber Imani, Jafar Salimian , Yunes Panahi, Elham Ghafari, Mehri Akbari, Nik, Nasrin Pazoki, Farid Azizi Jalilian, "Cellular and Molecular review of Sulfur Mustard-induced ChronicPulmonary Injuries", Journal of Shahrekord University of Medical Sciences 17, no.4 (2015): 108-119. magiran.com/p1454796
صابر ایمانی، جعفر سلیمیان ، یونس پناهی، الهام غفاری، مهری اکبری نیک، نسرین پازوکی، فرید عزیزی جلیلیان، (1394). 'مروری بر آسیب های مزمن ریوی ناشی از گاز خردل از دیدگاه سلولی- مولکولی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 17(4)، صص.108-119. magiran.com/p1454796
Saber Imani, Jafar Salimian , Yunes Panahi, Elham Ghafari, Mehri Akbari, Nik, Nasrin Pazoki, Farid Azizi Jalilian, (2015). 'Cellular and Molecular review of Sulfur Mustard-induced ChronicPulmonary Injuries', Journal of Shahrekord University of Medical Sciences, 17(4), pp.108-119. magiran.com/p1454796
صابر ایمانی؛ جعفر سلیمیان ؛ یونس پناهی؛ الهام غفاری؛ مهری اکبری نیک؛ نسرین پازوکی؛ فرید عزیزی جلیلیان. "مروری بر آسیب های مزمن ریوی ناشی از گاز خردل از دیدگاه سلولی- مولکولی". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 17 ،4 ، 1394، 108-119. magiran.com/p1454796
Saber Imani; Jafar Salimian ; Yunes Panahi; Elham Ghafari; Mehri Akbari; Nik; Nasrin Pazoki; Farid Azizi Jalilian. "Cellular and Molecular review of Sulfur Mustard-induced ChronicPulmonary Injuries", Journal of Shahrekord University of Medical Sciences, 17, 4, 2015, 108-119. magiran.com/p1454796
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال