ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حجت عنبرا، رسول شهروز، علی شالیزار جلالی ، مزدک رازی، علی کلانتری، (1394). ارزیابی نقش محافظتی ویتامین C در برابر تغییرات ناشی از کم خونی همولیتیک در ساختار بافتی روده کوچک موش های تحت درمان با فنیل هیدرازین، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 17(4)، 70-79. magiran.com/p1454802
Hojjat Anbara, Rasuol Shahrooz, Ali Shalizar Jalali , Mazdak Razi, Ali Kalantari Hesari, (2015). Protective effect of vitamin C against hemolytic anemia-induced changes in small intestine histoarchitecture of phenylhydrazine-treated mice, Journal of Shahrekord University of Medical Sciences, 17(4), 70-79. magiran.com/p1454802
حجت عنبرا، رسول شهروز، علی شالیزار جلالی ، مزدک رازی، علی کلانتری، ارزیابی نقش محافظتی ویتامین C در برابر تغییرات ناشی از کم خونی همولیتیک در ساختار بافتی روده کوچک موش های تحت درمان با فنیل هیدرازین. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 1394؛ 17(4): 70-79. magiran.com/p1454802
Hojjat Anbara, Rasuol Shahrooz, Ali Shalizar Jalali , Mazdak Razi, Ali Kalantari Hesari, Protective effect of vitamin C against hemolytic anemia-induced changes in small intestine histoarchitecture of phenylhydrazine-treated mice, Journal of Shahrekord University of Medical Sciences, 2015; 17(4): 70-79. magiran.com/p1454802
حجت عنبرا، رسول شهروز، علی شالیزار جلالی ، مزدک رازی، علی کلانتری، "ارزیابی نقش محافظتی ویتامین C در برابر تغییرات ناشی از کم خونی همولیتیک در ساختار بافتی روده کوچک موش های تحت درمان با فنیل هیدرازین"، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 17، شماره 4 (1394): 70-79. magiran.com/p1454802
Hojjat Anbara, Rasuol Shahrooz, Ali Shalizar Jalali , Mazdak Razi, Ali Kalantari Hesari, "Protective effect of vitamin C against hemolytic anemia-induced changes in small intestine histoarchitecture of phenylhydrazine-treated mice", Journal of Shahrekord University of Medical Sciences 17, no.4 (2015): 70-79. magiran.com/p1454802
حجت عنبرا، رسول شهروز، علی شالیزار جلالی ، مزدک رازی، علی کلانتری، (1394). 'ارزیابی نقش محافظتی ویتامین C در برابر تغییرات ناشی از کم خونی همولیتیک در ساختار بافتی روده کوچک موش های تحت درمان با فنیل هیدرازین'، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 17(4)، صص.70-79. magiran.com/p1454802
Hojjat Anbara, Rasuol Shahrooz, Ali Shalizar Jalali , Mazdak Razi, Ali Kalantari Hesari, (2015). 'Protective effect of vitamin C against hemolytic anemia-induced changes in small intestine histoarchitecture of phenylhydrazine-treated mice', Journal of Shahrekord University of Medical Sciences, 17(4), pp.70-79. magiran.com/p1454802
حجت عنبرا؛ رسول شهروز؛ علی شالیزار جلالی ؛ مزدک رازی؛ علی کلانتری. "ارزیابی نقش محافظتی ویتامین C در برابر تغییرات ناشی از کم خونی همولیتیک در ساختار بافتی روده کوچک موش های تحت درمان با فنیل هیدرازین". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 17 ،4 ، 1394، 70-79. magiran.com/p1454802
Hojjat Anbara; Rasuol Shahrooz; Ali Shalizar Jalali ; Mazdak Razi; Ali Kalantari Hesari. "Protective effect of vitamin C against hemolytic anemia-induced changes in small intestine histoarchitecture of phenylhydrazine-treated mice", Journal of Shahrekord University of Medical Sciences, 17, 4, 2015, 70-79. magiran.com/p1454802
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال