ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ماهرخ بلندی عموقین، احمد توبه، محمدتقی آل ابراهیم، عبدالقیوم قلی پوری، معرفت قاسمی، (1394). تاثیر گیاهان پوششی بر کنترل علف های هرز و بهبود عملکرد دانه و ویژگی های رویشی آفتابگردان دورگ Helianthus annuus، مجله کشاورزی بوم شناختی، 5(1)، 114. magiran.com/p1456211
Mahrokh Bolandi, Ahmad Tobeh, Mohammadtaghi Alebrahim, Abdolghayum Gholipouri, Marefat Ghasemi, (2015). The effect of cover crops on weed control and improving seed yield and growth characteristics of hybrid sunflower (Helianthus annuus), Journal of Agroecology, 5(1), 114. magiran.com/p1456211
ماهرخ بلندی عموقین، احمد توبه، محمدتقی آل ابراهیم، عبدالقیوم قلی پوری، معرفت قاسمی، تاثیر گیاهان پوششی بر کنترل علف های هرز و بهبود عملکرد دانه و ویژگی های رویشی آفتابگردان دورگ Helianthus annuus. مجله کشاورزی بوم شناختی، 1394؛ 5(1): 114. magiran.com/p1456211
Mahrokh Bolandi, Ahmad Tobeh, Mohammadtaghi Alebrahim, Abdolghayum Gholipouri, Marefat Ghasemi, The effect of cover crops on weed control and improving seed yield and growth characteristics of hybrid sunflower (Helianthus annuus), Journal of Agroecology, 2015; 5(1): 114. magiran.com/p1456211
ماهرخ بلندی عموقین، احمد توبه، محمدتقی آل ابراهیم، عبدالقیوم قلی پوری، معرفت قاسمی، "تاثیر گیاهان پوششی بر کنترل علف های هرز و بهبود عملکرد دانه و ویژگی های رویشی آفتابگردان دورگ Helianthus annuus"، مجله کشاورزی بوم شناختی 5، شماره 1 (1394): 114. magiran.com/p1456211
Mahrokh Bolandi, Ahmad Tobeh, Mohammadtaghi Alebrahim, Abdolghayum Gholipouri, Marefat Ghasemi, "The effect of cover crops on weed control and improving seed yield and growth characteristics of hybrid sunflower (Helianthus annuus)", Journal of Agroecology 5, no.1 (2015): 114. magiran.com/p1456211
ماهرخ بلندی عموقین، احمد توبه، محمدتقی آل ابراهیم، عبدالقیوم قلی پوری، معرفت قاسمی، (1394). 'تاثیر گیاهان پوششی بر کنترل علف های هرز و بهبود عملکرد دانه و ویژگی های رویشی آفتابگردان دورگ Helianthus annuus'، مجله کشاورزی بوم شناختی، 5(1)، صص.114. magiran.com/p1456211
Mahrokh Bolandi, Ahmad Tobeh, Mohammadtaghi Alebrahim, Abdolghayum Gholipouri, Marefat Ghasemi, (2015). 'The effect of cover crops on weed control and improving seed yield and growth characteristics of hybrid sunflower (Helianthus annuus)', Journal of Agroecology, 5(1), pp.114. magiran.com/p1456211
ماهرخ بلندی عموقین؛ احمد توبه؛ محمدتقی آل ابراهیم؛ عبدالقیوم قلی پوری؛ معرفت قاسمی. "تاثیر گیاهان پوششی بر کنترل علف های هرز و بهبود عملکرد دانه و ویژگی های رویشی آفتابگردان دورگ Helianthus annuus". مجله کشاورزی بوم شناختی، 5 ،1 ، 1394، 114. magiran.com/p1456211
Mahrokh Bolandi; Ahmad Tobeh; Mohammadtaghi Alebrahim; Abdolghayum Gholipouri; Marefat Ghasemi. "The effect of cover crops on weed control and improving seed yield and growth characteristics of hybrid sunflower (Helianthus annuus)", Journal of Agroecology, 5, 1, 2015, 114. magiran.com/p1456211
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال