ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیده یاسمین حسینی دوست ، سید صدرالدین شجاع الدین، (1394). مقایسه قدرت عضلات مجموعه شانه در بازیکنان زن نخبه والیبال با توجه به موقعیت قرارگیری کتف، مجله علوم پزشکی رازی، 22(135)، 97-107. magiran.com/p1456519
Hoseinidoust Yasmin, Shojaedin Seyed Sadredin, (2015). The Comparison of shoulder complex muscles strength between elite volleyball female players due to the scapula position, Razi Journal of Medical Sciences, 22(135), 97-107. magiran.com/p1456519
سیده یاسمین حسینی دوست ، سید صدرالدین شجاع الدین، مقایسه قدرت عضلات مجموعه شانه در بازیکنان زن نخبه والیبال با توجه به موقعیت قرارگیری کتف. مجله علوم پزشکی رازی، 1394؛ 22(135): 97-107. magiran.com/p1456519
Hoseinidoust Yasmin, Shojaedin Seyed Sadredin, The Comparison of shoulder complex muscles strength between elite volleyball female players due to the scapula position, Razi Journal of Medical Sciences, 2015; 22(135): 97-107. magiran.com/p1456519
سیده یاسمین حسینی دوست ، سید صدرالدین شجاع الدین، "مقایسه قدرت عضلات مجموعه شانه در بازیکنان زن نخبه والیبال با توجه به موقعیت قرارگیری کتف"، مجله علوم پزشکی رازی 22، شماره 135 (1394): 97-107. magiran.com/p1456519
Hoseinidoust Yasmin, Shojaedin Seyed Sadredin, "The Comparison of shoulder complex muscles strength between elite volleyball female players due to the scapula position", Razi Journal of Medical Sciences 22, no.135 (2015): 97-107. magiran.com/p1456519
سیده یاسمین حسینی دوست ، سید صدرالدین شجاع الدین، (1394). 'مقایسه قدرت عضلات مجموعه شانه در بازیکنان زن نخبه والیبال با توجه به موقعیت قرارگیری کتف'، مجله علوم پزشکی رازی، 22(135)، صص.97-107. magiran.com/p1456519
Hoseinidoust Yasmin, Shojaedin Seyed Sadredin, (2015). 'The Comparison of shoulder complex muscles strength between elite volleyball female players due to the scapula position', Razi Journal of Medical Sciences, 22(135), pp.97-107. magiran.com/p1456519
سیده یاسمین حسینی دوست ؛ سید صدرالدین شجاع الدین. "مقایسه قدرت عضلات مجموعه شانه در بازیکنان زن نخبه والیبال با توجه به موقعیت قرارگیری کتف". مجله علوم پزشکی رازی، 22 ،135 ، 1394، 97-107. magiran.com/p1456519
Hoseinidoust Yasmin; Shojaedin Seyed Sadredin. "The Comparison of shoulder complex muscles strength between elite volleyball female players due to the scapula position", Razi Journal of Medical Sciences, 22, 135, 2015, 97-107. magiran.com/p1456519
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال