ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم فرشاد، فریبا یادگاری، مجتبی عظیمیان، مسعود صالحی، (1393). بررسی همبستگی نمرات فرم دستور کلامی و فرم تقلیدی آزمون کنش پریشی دهانی در بیماران مبتلا به سکته مغزی نیمکره چپ، فصلنامه آسیب شناسی گفتار و زبان، 1(2)، 58-65. magiran.com/p1456803
Maryam Farshad, Fariba Yadegari, Mojtaba Azimian, Masoud Salehi, (2015). Examining the correlation of verbal command and imitation forms of oral apraxia test in left brain-damaged ischemic stroke patients, Speech and Language Pathology, 1(2), 58-65. magiran.com/p1456803
مریم فرشاد، فریبا یادگاری، مجتبی عظیمیان، مسعود صالحی، بررسی همبستگی نمرات فرم دستور کلامی و فرم تقلیدی آزمون کنش پریشی دهانی در بیماران مبتلا به سکته مغزی نیمکره چپ. فصلنامه آسیب شناسی گفتار و زبان، 1393؛ 1(2): 58-65. magiran.com/p1456803
Maryam Farshad, Fariba Yadegari, Mojtaba Azimian, Masoud Salehi, Examining the correlation of verbal command and imitation forms of oral apraxia test in left brain-damaged ischemic stroke patients, Speech and Language Pathology, 2015; 1(2): 58-65. magiran.com/p1456803
مریم فرشاد، فریبا یادگاری، مجتبی عظیمیان، مسعود صالحی، "بررسی همبستگی نمرات فرم دستور کلامی و فرم تقلیدی آزمون کنش پریشی دهانی در بیماران مبتلا به سکته مغزی نیمکره چپ"، فصلنامه آسیب شناسی گفتار و زبان 1، شماره 2 (1393): 58-65. magiran.com/p1456803
Maryam Farshad, Fariba Yadegari, Mojtaba Azimian, Masoud Salehi, "Examining the correlation of verbal command and imitation forms of oral apraxia test in left brain-damaged ischemic stroke patients", Speech and Language Pathology 1, no.2 (2015): 58-65. magiran.com/p1456803
مریم فرشاد، فریبا یادگاری، مجتبی عظیمیان، مسعود صالحی، (1393). 'بررسی همبستگی نمرات فرم دستور کلامی و فرم تقلیدی آزمون کنش پریشی دهانی در بیماران مبتلا به سکته مغزی نیمکره چپ'، فصلنامه آسیب شناسی گفتار و زبان، 1(2)، صص.58-65. magiran.com/p1456803
Maryam Farshad, Fariba Yadegari, Mojtaba Azimian, Masoud Salehi, (2015). 'Examining the correlation of verbal command and imitation forms of oral apraxia test in left brain-damaged ischemic stroke patients', Speech and Language Pathology, 1(2), pp.58-65. magiran.com/p1456803
مریم فرشاد؛ فریبا یادگاری؛ مجتبی عظیمیان؛ مسعود صالحی. "بررسی همبستگی نمرات فرم دستور کلامی و فرم تقلیدی آزمون کنش پریشی دهانی در بیماران مبتلا به سکته مغزی نیمکره چپ". فصلنامه آسیب شناسی گفتار و زبان، 1 ،2 ، 1393، 58-65. magiran.com/p1456803
Maryam Farshad; Fariba Yadegari; Mojtaba Azimian; Masoud Salehi. "Examining the correlation of verbal command and imitation forms of oral apraxia test in left brain-damaged ischemic stroke patients", Speech and Language Pathology, 1, 2, 2015, 58-65. magiran.com/p1456803
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال