ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا سادات قریشی، مجتبی عظیمیان، جواد علاقبند راد، آناهیتا خرمی بنارکی، سید مجید رفیعی، مهیار صلواتی، فاطمه طهماسب زاده، سارا پیشه ور، وحیده محمدی ثابت، مژگان اسدی، لیلا قسیسین، (1394). معرفی بسته ارزیابی دست یابی واژگانی در زبان فارسی و بررسی روایی و پایایی آن، فصلنامه آسیب شناسی گفتار و زبان، 1(3)، 21-30. magiran.com/p1456818
Zahra Sadat Ghoreishi, Mojtaba Azimian, Javad Alaghband Rad, Anahita Khorrami Banaraki, Seyed Majid Rafiee, Mahyar Salavati, Fateme Tahmaseb Zade, Sara Pishevar, Vahide Mohammadi Sabet, Mozhgan Aasadi, Leyla Ghasisin, (2015). Developing a " Persian Lexical Access Assessment Package" and Determination of its Validity and Reliability, Speech and Language Pathology, 1(3), 21-30. magiran.com/p1456818
زهرا سادات قریشی، مجتبی عظیمیان، جواد علاقبند راد، آناهیتا خرمی بنارکی، سید مجید رفیعی، مهیار صلواتی، فاطمه طهماسب زاده، سارا پیشه ور، وحیده محمدی ثابت، مژگان اسدی، لیلا قسیسین، معرفی بسته ارزیابی دست یابی واژگانی در زبان فارسی و بررسی روایی و پایایی آن. فصلنامه آسیب شناسی گفتار و زبان، 1394؛ 1(3): 21-30. magiran.com/p1456818
Zahra Sadat Ghoreishi, Mojtaba Azimian, Javad Alaghband Rad, Anahita Khorrami Banaraki, Seyed Majid Rafiee, Mahyar Salavati, Fateme Tahmaseb Zade, Sara Pishevar, Vahide Mohammadi Sabet, Mozhgan Aasadi, Leyla Ghasisin, Developing a " Persian Lexical Access Assessment Package" and Determination of its Validity and Reliability, Speech and Language Pathology, 2015; 1(3): 21-30. magiran.com/p1456818
زهرا سادات قریشی، مجتبی عظیمیان، جواد علاقبند راد، آناهیتا خرمی بنارکی، سید مجید رفیعی، مهیار صلواتی، فاطمه طهماسب زاده، سارا پیشه ور، وحیده محمدی ثابت، مژگان اسدی، لیلا قسیسین، "معرفی بسته ارزیابی دست یابی واژگانی در زبان فارسی و بررسی روایی و پایایی آن"، فصلنامه آسیب شناسی گفتار و زبان 1، شماره 3 (1394): 21-30. magiran.com/p1456818
Zahra Sadat Ghoreishi, Mojtaba Azimian, Javad Alaghband Rad, Anahita Khorrami Banaraki, Seyed Majid Rafiee, Mahyar Salavati, Fateme Tahmaseb Zade, Sara Pishevar, Vahide Mohammadi Sabet, Mozhgan Aasadi, Leyla Ghasisin, "Developing a " Persian Lexical Access Assessment Package" and Determination of its Validity and Reliability", Speech and Language Pathology 1, no.3 (2015): 21-30. magiran.com/p1456818
زهرا سادات قریشی، مجتبی عظیمیان، جواد علاقبند راد، آناهیتا خرمی بنارکی، سید مجید رفیعی، مهیار صلواتی، فاطمه طهماسب زاده، سارا پیشه ور، وحیده محمدی ثابت، مژگان اسدی، لیلا قسیسین، (1394). 'معرفی بسته ارزیابی دست یابی واژگانی در زبان فارسی و بررسی روایی و پایایی آن'، فصلنامه آسیب شناسی گفتار و زبان، 1(3)، صص.21-30. magiran.com/p1456818
Zahra Sadat Ghoreishi, Mojtaba Azimian, Javad Alaghband Rad, Anahita Khorrami Banaraki, Seyed Majid Rafiee, Mahyar Salavati, Fateme Tahmaseb Zade, Sara Pishevar, Vahide Mohammadi Sabet, Mozhgan Aasadi, Leyla Ghasisin, (2015). 'Developing a " Persian Lexical Access Assessment Package" and Determination of its Validity and Reliability', Speech and Language Pathology, 1(3), pp.21-30. magiran.com/p1456818
زهرا سادات قریشی؛ مجتبی عظیمیان؛ جواد علاقبند راد؛ آناهیتا خرمی بنارکی؛ سید مجید رفیعی؛ مهیار صلواتی؛ فاطمه طهماسب زاده؛ سارا پیشه ور؛ وحیده محمدی ثابت؛ مژگان اسدی؛ لیلا قسیسین. "معرفی بسته ارزیابی دست یابی واژگانی در زبان فارسی و بررسی روایی و پایایی آن". فصلنامه آسیب شناسی گفتار و زبان، 1 ،3 ، 1394، 21-30. magiran.com/p1456818
Zahra Sadat Ghoreishi; Mojtaba Azimian; Javad Alaghband Rad; Anahita Khorrami Banaraki; Seyed Majid Rafiee; Mahyar Salavati; Fateme Tahmaseb Zade; Sara Pishevar; Vahide Mohammadi Sabet; Mozhgan Aasadi; Leyla Ghasisin. "Developing a " Persian Lexical Access Assessment Package" and Determination of its Validity and Reliability", Speech and Language Pathology, 1, 3, 2015, 21-30. magiran.com/p1456818
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال