ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بنیامین قلیچ پور، مهدی شهبازی، فضل الله باقرزاده، (1394). تاثیر طرح ملی طناورز بر تعادل ایستا و پویای دانش آموزان پسر مقطع چهارم ابتدایی، نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی، 7(20)، 139-151. magiran.com/p1456822
Benyamin Ghelichpoor, Mehdi Shahbazi, Fazlolah Bagherzadeh, (2015). The Effect of National Jump Roping Plan on Static and Dynamic Balance of Male Students of Elementary School Fourth Grade, Development & Motor Learning, 7(20), 139-151. magiran.com/p1456822
بنیامین قلیچ پور، مهدی شهبازی، فضل الله باقرزاده، تاثیر طرح ملی طناورز بر تعادل ایستا و پویای دانش آموزان پسر مقطع چهارم ابتدایی. نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی، 1394؛ 7(20): 139-151. magiran.com/p1456822
Benyamin Ghelichpoor, Mehdi Shahbazi, Fazlolah Bagherzadeh, The Effect of National Jump Roping Plan on Static and Dynamic Balance of Male Students of Elementary School Fourth Grade, Development & Motor Learning, 2015; 7(20): 139-151. magiran.com/p1456822
بنیامین قلیچ پور، مهدی شهبازی، فضل الله باقرزاده، "تاثیر طرح ملی طناورز بر تعادل ایستا و پویای دانش آموزان پسر مقطع چهارم ابتدایی"، نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی 7، شماره 20 (1394): 139-151. magiran.com/p1456822
Benyamin Ghelichpoor, Mehdi Shahbazi, Fazlolah Bagherzadeh, "The Effect of National Jump Roping Plan on Static and Dynamic Balance of Male Students of Elementary School Fourth Grade", Development & Motor Learning 7, no.20 (2015): 139-151. magiran.com/p1456822
بنیامین قلیچ پور، مهدی شهبازی، فضل الله باقرزاده، (1394). 'تاثیر طرح ملی طناورز بر تعادل ایستا و پویای دانش آموزان پسر مقطع چهارم ابتدایی'، نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی، 7(20)، صص.139-151. magiran.com/p1456822
Benyamin Ghelichpoor, Mehdi Shahbazi, Fazlolah Bagherzadeh, (2015). 'The Effect of National Jump Roping Plan on Static and Dynamic Balance of Male Students of Elementary School Fourth Grade', Development & Motor Learning, 7(20), pp.139-151. magiran.com/p1456822
بنیامین قلیچ پور؛ مهدی شهبازی؛ فضل الله باقرزاده. "تاثیر طرح ملی طناورز بر تعادل ایستا و پویای دانش آموزان پسر مقطع چهارم ابتدایی". نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی، 7 ،20 ، 1394، 139-151. magiran.com/p1456822
Benyamin Ghelichpoor; Mehdi Shahbazi; Fazlolah Bagherzadeh. "The Effect of National Jump Roping Plan on Static and Dynamic Balance of Male Students of Elementary School Fourth Grade", Development & Motor Learning, 7, 20, 2015, 139-151. magiran.com/p1456822
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال