ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدحسین قهرمانی، محمد علی پشارت، مهدی سهرابی، (1394). ویژگی های تکانش گری بازیکنان پست های مختلف فوتبال؛ آزمون دیدگاه گرایش غالب، نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی، 7(20)، 153-169. magiran.com/p1456823
Mohammad Hosein Ghahramani, Mohammad Ali Besharat, Mehdi Sohrabi, (2015). Impulsiveness Features in Soccer Players with Different Positions: Test of Mastery Orientation Approach, Development & Motor Learning, 7(20), 153-169. magiran.com/p1456823
محمدحسین قهرمانی، محمد علی پشارت، مهدی سهرابی، ویژگی های تکانش گری بازیکنان پست های مختلف فوتبال؛ آزمون دیدگاه گرایش غالب. نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی، 1394؛ 7(20): 153-169. magiran.com/p1456823
Mohammad Hosein Ghahramani, Mohammad Ali Besharat, Mehdi Sohrabi, Impulsiveness Features in Soccer Players with Different Positions: Test of Mastery Orientation Approach, Development & Motor Learning, 2015; 7(20): 153-169. magiran.com/p1456823
محمدحسین قهرمانی، محمد علی پشارت، مهدی سهرابی، "ویژگی های تکانش گری بازیکنان پست های مختلف فوتبال؛ آزمون دیدگاه گرایش غالب"، نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی 7، شماره 20 (1394): 153-169. magiran.com/p1456823
Mohammad Hosein Ghahramani, Mohammad Ali Besharat, Mehdi Sohrabi, "Impulsiveness Features in Soccer Players with Different Positions: Test of Mastery Orientation Approach", Development & Motor Learning 7, no.20 (2015): 153-169. magiran.com/p1456823
محمدحسین قهرمانی، محمد علی پشارت، مهدی سهرابی، (1394). 'ویژگی های تکانش گری بازیکنان پست های مختلف فوتبال؛ آزمون دیدگاه گرایش غالب'، نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی، 7(20)، صص.153-169. magiran.com/p1456823
Mohammad Hosein Ghahramani, Mohammad Ali Besharat, Mehdi Sohrabi, (2015). 'Impulsiveness Features in Soccer Players with Different Positions: Test of Mastery Orientation Approach', Development & Motor Learning, 7(20), pp.153-169. magiran.com/p1456823
محمدحسین قهرمانی؛ محمد علی پشارت؛ مهدی سهرابی. "ویژگی های تکانش گری بازیکنان پست های مختلف فوتبال؛ آزمون دیدگاه گرایش غالب". نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی، 7 ،20 ، 1394، 153-169. magiran.com/p1456823
Mohammad Hosein Ghahramani; Mohammad Ali Besharat; Mehdi Sohrabi. "Impulsiveness Features in Soccer Players with Different Positions: Test of Mastery Orientation Approach", Development & Motor Learning, 7, 20, 2015, 153-169. magiran.com/p1456823
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال