ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمیده جهانبخش، پروانه شفیع نیا، سیده ناهید شتاب بوشهری، (1394). تاثیر بازخورد هنجاری بر یادگیری مهارت هدف گیری پرتابی کودکان 9 تا 11ساله، نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی، 7(20)، 203-216. magiran.com/p1456826
Hamide Jahanbakhsh, Parvane Shafienaya, Seyede Nahid Shetab Booshehri, (2015). The Effect of Normative Feedback on Throwing Aiming Task Learning in 9-11-Year-Old Children, Development & Motor Learning, 7(20), 203-216. magiran.com/p1456826
حمیده جهانبخش، پروانه شفیع نیا، سیده ناهید شتاب بوشهری، تاثیر بازخورد هنجاری بر یادگیری مهارت هدف گیری پرتابی کودکان 9 تا 11ساله. نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی، 1394؛ 7(20): 203-216. magiran.com/p1456826
Hamide Jahanbakhsh, Parvane Shafienaya, Seyede Nahid Shetab Booshehri, The Effect of Normative Feedback on Throwing Aiming Task Learning in 9-11-Year-Old Children, Development & Motor Learning, 2015; 7(20): 203-216. magiran.com/p1456826
حمیده جهانبخش، پروانه شفیع نیا، سیده ناهید شتاب بوشهری، "تاثیر بازخورد هنجاری بر یادگیری مهارت هدف گیری پرتابی کودکان 9 تا 11ساله"، نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی 7، شماره 20 (1394): 203-216. magiran.com/p1456826
Hamide Jahanbakhsh, Parvane Shafienaya, Seyede Nahid Shetab Booshehri, "The Effect of Normative Feedback on Throwing Aiming Task Learning in 9-11-Year-Old Children", Development & Motor Learning 7, no.20 (2015): 203-216. magiran.com/p1456826
حمیده جهانبخش، پروانه شفیع نیا، سیده ناهید شتاب بوشهری، (1394). 'تاثیر بازخورد هنجاری بر یادگیری مهارت هدف گیری پرتابی کودکان 9 تا 11ساله'، نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی، 7(20)، صص.203-216. magiran.com/p1456826
Hamide Jahanbakhsh, Parvane Shafienaya, Seyede Nahid Shetab Booshehri, (2015). 'The Effect of Normative Feedback on Throwing Aiming Task Learning in 9-11-Year-Old Children', Development & Motor Learning, 7(20), pp.203-216. magiran.com/p1456826
حمیده جهانبخش؛ پروانه شفیع نیا؛ سیده ناهید شتاب بوشهری. "تاثیر بازخورد هنجاری بر یادگیری مهارت هدف گیری پرتابی کودکان 9 تا 11ساله". نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی، 7 ،20 ، 1394، 203-216. magiran.com/p1456826
Hamide Jahanbakhsh; Parvane Shafienaya; Seyede Nahid Shetab Booshehri. "The Effect of Normative Feedback on Throwing Aiming Task Learning in 9-11-Year-Old Children", Development & Motor Learning, 7, 20, 2015, 203-216. magiran.com/p1456826
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال