ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حجت الله امینی، علی اکبر جابری مقدم، (1394). تاثیر تمرینات ژیمناستیک بر ویژگی های عصب روان شناختی کودکان دچار اختلال هماهنگی رشدی، نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی، 7(20)، 217-238. magiran.com/p1456827
Hojat Amini, Ali Akbar Jaberi Mogadam, (2015). The Effect of Gymnastics Training on Neuropsychological Functioning of Children with Developmental Coordination Disorder, Development & Motor Learning, 7(20), 217-238. magiran.com/p1456827
حجت الله امینی، علی اکبر جابری مقدم، تاثیر تمرینات ژیمناستیک بر ویژگی های عصب روان شناختی کودکان دچار اختلال هماهنگی رشدی. نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی، 1394؛ 7(20): 217-238. magiran.com/p1456827
Hojat Amini, Ali Akbar Jaberi Mogadam, The Effect of Gymnastics Training on Neuropsychological Functioning of Children with Developmental Coordination Disorder, Development & Motor Learning, 2015; 7(20): 217-238. magiran.com/p1456827
حجت الله امینی، علی اکبر جابری مقدم، "تاثیر تمرینات ژیمناستیک بر ویژگی های عصب روان شناختی کودکان دچار اختلال هماهنگی رشدی"، نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی 7، شماره 20 (1394): 217-238. magiran.com/p1456827
Hojat Amini, Ali Akbar Jaberi Mogadam, "The Effect of Gymnastics Training on Neuropsychological Functioning of Children with Developmental Coordination Disorder", Development & Motor Learning 7, no.20 (2015): 217-238. magiran.com/p1456827
حجت الله امینی، علی اکبر جابری مقدم، (1394). 'تاثیر تمرینات ژیمناستیک بر ویژگی های عصب روان شناختی کودکان دچار اختلال هماهنگی رشدی'، نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی، 7(20)، صص.217-238. magiran.com/p1456827
Hojat Amini, Ali Akbar Jaberi Mogadam, (2015). 'The Effect of Gymnastics Training on Neuropsychological Functioning of Children with Developmental Coordination Disorder', Development & Motor Learning, 7(20), pp.217-238. magiran.com/p1456827
حجت الله امینی؛ علی اکبر جابری مقدم. "تاثیر تمرینات ژیمناستیک بر ویژگی های عصب روان شناختی کودکان دچار اختلال هماهنگی رشدی". نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی، 7 ،20 ، 1394، 217-238. magiran.com/p1456827
Hojat Amini; Ali Akbar Jaberi Mogadam. "The Effect of Gymnastics Training on Neuropsychological Functioning of Children with Developmental Coordination Disorder", Development & Motor Learning, 7, 20, 2015, 217-238. magiran.com/p1456827
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال