ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهرزاد خارستانی، مجتبی اسماعیلی آبدر، احمد قطبی ورزنه، (1394). مقایسه تاثیر تصویرسازی خاص شناختی و عمومی شناختی بر اجرای مهارت های فوتبالیست های 10-7 ساله، نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی، 7(20)، 239-251. magiran.com/p1456829
Mehrzad Kharestani, Mojtaba Esmaeeli Abdar, Ahmad Ghotbi Varzaneh, (2015). A Comparison of the Effect of Cognitive Specific and General Imagery on Skills Performance of 7-10-Year-Old Soccer Players, Development & Motor Learning, 7(20), 239-251. magiran.com/p1456829
مهرزاد خارستانی، مجتبی اسماعیلی آبدر، احمد قطبی ورزنه، مقایسه تاثیر تصویرسازی خاص شناختی و عمومی شناختی بر اجرای مهارت های فوتبالیست های 10-7 ساله. نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی، 1394؛ 7(20): 239-251. magiran.com/p1456829
Mehrzad Kharestani, Mojtaba Esmaeeli Abdar, Ahmad Ghotbi Varzaneh, A Comparison of the Effect of Cognitive Specific and General Imagery on Skills Performance of 7-10-Year-Old Soccer Players, Development & Motor Learning, 2015; 7(20): 239-251. magiran.com/p1456829
مهرزاد خارستانی، مجتبی اسماعیلی آبدر، احمد قطبی ورزنه، "مقایسه تاثیر تصویرسازی خاص شناختی و عمومی شناختی بر اجرای مهارت های فوتبالیست های 10-7 ساله"، نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی 7، شماره 20 (1394): 239-251. magiran.com/p1456829
Mehrzad Kharestani, Mojtaba Esmaeeli Abdar, Ahmad Ghotbi Varzaneh, "A Comparison of the Effect of Cognitive Specific and General Imagery on Skills Performance of 7-10-Year-Old Soccer Players", Development & Motor Learning 7, no.20 (2015): 239-251. magiran.com/p1456829
مهرزاد خارستانی، مجتبی اسماعیلی آبدر، احمد قطبی ورزنه، (1394). 'مقایسه تاثیر تصویرسازی خاص شناختی و عمومی شناختی بر اجرای مهارت های فوتبالیست های 10-7 ساله'، نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی، 7(20)، صص.239-251. magiran.com/p1456829
Mehrzad Kharestani, Mojtaba Esmaeeli Abdar, Ahmad Ghotbi Varzaneh, (2015). 'A Comparison of the Effect of Cognitive Specific and General Imagery on Skills Performance of 7-10-Year-Old Soccer Players', Development & Motor Learning, 7(20), pp.239-251. magiran.com/p1456829
مهرزاد خارستانی؛ مجتبی اسماعیلی آبدر؛ احمد قطبی ورزنه. "مقایسه تاثیر تصویرسازی خاص شناختی و عمومی شناختی بر اجرای مهارت های فوتبالیست های 10-7 ساله". نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی، 7 ،20 ، 1394، 239-251. magiran.com/p1456829
Mehrzad Kharestani; Mojtaba Esmaeeli Abdar; Ahmad Ghotbi Varzaneh. "A Comparison of the Effect of Cognitive Specific and General Imagery on Skills Performance of 7-10-Year-Old Soccer Players", Development & Motor Learning, 7, 20, 2015, 239-251. magiran.com/p1456829
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال