ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیه طبسی، ابوالقاسم کامکار روحانی، مجتبی محمدو خراسانی، (1394). بررسی اثر سنگ شناسی در تعیین ضرایب آرچی در پهنه های سنگی مختلف افق آسماری یک مخزن کربناتی در جنوب باختر ایران، فصلنامه علوم زمین، 24(96)، 159. magiran.com/p1456842
S. Tabasi, A. Kamkarrouhani, M. M. Khorasani, (2015). The Effect of Lithology in Defining Archie's Parameters in the Rock Zones of Asmari in a Carbonate Reservoir of Southwest Iran, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 24(96), 159. magiran.com/p1456842
سمیه طبسی، ابوالقاسم کامکار روحانی، مجتبی محمدو خراسانی، بررسی اثر سنگ شناسی در تعیین ضرایب آرچی در پهنه های سنگی مختلف افق آسماری یک مخزن کربناتی در جنوب باختر ایران. فصلنامه علوم زمین، 1394؛ 24(96): 159. magiran.com/p1456842
S. Tabasi, A. Kamkarrouhani, M. M. Khorasani, The Effect of Lithology in Defining Archie's Parameters in the Rock Zones of Asmari in a Carbonate Reservoir of Southwest Iran, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 2015; 24(96): 159. magiran.com/p1456842
سمیه طبسی، ابوالقاسم کامکار روحانی، مجتبی محمدو خراسانی، "بررسی اثر سنگ شناسی در تعیین ضرایب آرچی در پهنه های سنگی مختلف افق آسماری یک مخزن کربناتی در جنوب باختر ایران"، فصلنامه علوم زمین 24، شماره 96 (1394): 159. magiran.com/p1456842
S. Tabasi, A. Kamkarrouhani, M. M. Khorasani, "The Effect of Lithology in Defining Archie's Parameters in the Rock Zones of Asmari in a Carbonate Reservoir of Southwest Iran", Geosciences Scientific Quarterly Journal 24, no.96 (2015): 159. magiran.com/p1456842
سمیه طبسی، ابوالقاسم کامکار روحانی، مجتبی محمدو خراسانی، (1394). 'بررسی اثر سنگ شناسی در تعیین ضرایب آرچی در پهنه های سنگی مختلف افق آسماری یک مخزن کربناتی در جنوب باختر ایران'، فصلنامه علوم زمین، 24(96)، صص.159. magiran.com/p1456842
S. Tabasi, A. Kamkarrouhani, M. M. Khorasani, (2015). 'The Effect of Lithology in Defining Archie's Parameters in the Rock Zones of Asmari in a Carbonate Reservoir of Southwest Iran', Geosciences Scientific Quarterly Journal, 24(96), pp.159. magiran.com/p1456842
سمیه طبسی؛ ابوالقاسم کامکار روحانی؛ مجتبی محمدو خراسانی. "بررسی اثر سنگ شناسی در تعیین ضرایب آرچی در پهنه های سنگی مختلف افق آسماری یک مخزن کربناتی در جنوب باختر ایران". فصلنامه علوم زمین، 24 ،96 ، 1394، 159. magiran.com/p1456842
S. Tabasi; A. Kamkarrouhani; M. M. Khorasani. "The Effect of Lithology in Defining Archie's Parameters in the Rock Zones of Asmari in a Carbonate Reservoir of Southwest Iran", Geosciences Scientific Quarterly Journal, 24, 96, 2015, 159. magiran.com/p1456842
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال