ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی زکی پور، مجتبی شبگو، شهرام میرزایی دریانی، (1394). بررسی تاثیر مهندسی ارزش بر عملکرد سازمانی (مورد مطالعه: بانک های دولتی شهر تبریز)، فصلنامه مطالعات منابع انسانی، 4(16)، 23. magiran.com/p1456955
Mehdi Zakipour, Mojtaba Shabgou, Shahram Mirzaei Daryani, (2015). Studying the Effect of Value Engineering on Organizational Performance (Studied Case: State banks in Tabriz), Journal of Human Resources management, 4(16), 23. magiran.com/p1456955
مهدی زکی پور، مجتبی شبگو، شهرام میرزایی دریانی، بررسی تاثیر مهندسی ارزش بر عملکرد سازمانی (مورد مطالعه: بانک های دولتی شهر تبریز). فصلنامه مطالعات منابع انسانی، 1394؛ 4(16): 23. magiran.com/p1456955
Mehdi Zakipour, Mojtaba Shabgou, Shahram Mirzaei Daryani, Studying the Effect of Value Engineering on Organizational Performance (Studied Case: State banks in Tabriz), Journal of Human Resources management, 2015; 4(16): 23. magiran.com/p1456955
مهدی زکی پور، مجتبی شبگو، شهرام میرزایی دریانی، "بررسی تاثیر مهندسی ارزش بر عملکرد سازمانی (مورد مطالعه: بانک های دولتی شهر تبریز)"، فصلنامه مطالعات منابع انسانی 4، شماره 16 (1394): 23. magiran.com/p1456955
Mehdi Zakipour, Mojtaba Shabgou, Shahram Mirzaei Daryani, "Studying the Effect of Value Engineering on Organizational Performance (Studied Case: State banks in Tabriz)", Journal of Human Resources management 4, no.16 (2015): 23. magiran.com/p1456955
مهدی زکی پور، مجتبی شبگو، شهرام میرزایی دریانی، (1394). 'بررسی تاثیر مهندسی ارزش بر عملکرد سازمانی (مورد مطالعه: بانک های دولتی شهر تبریز)'، فصلنامه مطالعات منابع انسانی، 4(16)، صص.23. magiran.com/p1456955
Mehdi Zakipour, Mojtaba Shabgou, Shahram Mirzaei Daryani, (2015). 'Studying the Effect of Value Engineering on Organizational Performance (Studied Case: State banks in Tabriz)', Journal of Human Resources management, 4(16), pp.23. magiran.com/p1456955
مهدی زکی پور؛ مجتبی شبگو؛ شهرام میرزایی دریانی. "بررسی تاثیر مهندسی ارزش بر عملکرد سازمانی (مورد مطالعه: بانک های دولتی شهر تبریز)". فصلنامه مطالعات منابع انسانی، 4 ،16 ، 1394، 23. magiran.com/p1456955
Mehdi Zakipour; Mojtaba Shabgou; Shahram Mirzaei Daryani. "Studying the Effect of Value Engineering on Organizational Performance (Studied Case: State banks in Tabriz)", Journal of Human Resources management, 4, 16, 2015, 23. magiran.com/p1456955
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال