ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا رحمانی، جمال مهر علی پور، یوسف پور عشق، امیر شعبانلو، ایوب رستگار، نادر شعبانلو، فیروزه ظاهری، (1394). بررسی کارایی فرآیند الکتروفنتون و الکتروکواگولاسیون با الکترود های آهن در حذف رنگ اسید بلک 1 از محیط های آبی، مجله سلامت و بهداشت، 6(4)، 355-366. magiran.com/p1457084
, (2015). Efficiency of Electro Fenton and Electrocoagulation with Iron Electrode Processes to Remove Acid Black 1 from Aqueous Environments, Journal of Health, 6(4), 355-366. magiran.com/p1457084
علیرضا رحمانی، جمال مهر علی پور، یوسف پور عشق، امیر شعبانلو، ایوب رستگار، نادر شعبانلو، فیروزه ظاهری، بررسی کارایی فرآیند الکتروفنتون و الکتروکواگولاسیون با الکترود های آهن در حذف رنگ اسید بلک 1 از محیط های آبی. مجله سلامت و بهداشت، 1394؛ 6(4): 355-366. magiran.com/p1457084
, Efficiency of Electro Fenton and Electrocoagulation with Iron Electrode Processes to Remove Acid Black 1 from Aqueous Environments, Journal of Health, 2015; 6(4): 355-366. magiran.com/p1457084
علیرضا رحمانی، جمال مهر علی پور، یوسف پور عشق، امیر شعبانلو، ایوب رستگار، نادر شعبانلو، فیروزه ظاهری، "بررسی کارایی فرآیند الکتروفنتون و الکتروکواگولاسیون با الکترود های آهن در حذف رنگ اسید بلک 1 از محیط های آبی"، مجله سلامت و بهداشت 6، شماره 4 (1394): 355-366. magiran.com/p1457084
, "Efficiency of Electro Fenton and Electrocoagulation with Iron Electrode Processes to Remove Acid Black 1 from Aqueous Environments", Journal of Health 6, no.4 (2015): 355-366. magiran.com/p1457084
علیرضا رحمانی، جمال مهر علی پور، یوسف پور عشق، امیر شعبانلو، ایوب رستگار، نادر شعبانلو، فیروزه ظاهری، (1394). 'بررسی کارایی فرآیند الکتروفنتون و الکتروکواگولاسیون با الکترود های آهن در حذف رنگ اسید بلک 1 از محیط های آبی'، مجله سلامت و بهداشت، 6(4)، صص.355-366. magiran.com/p1457084
, (2015). 'Efficiency of Electro Fenton and Electrocoagulation with Iron Electrode Processes to Remove Acid Black 1 from Aqueous Environments', Journal of Health, 6(4), pp.355-366. magiran.com/p1457084
علیرضا رحمانی؛ جمال مهر علی پور؛ یوسف پور عشق؛ امیر شعبانلو؛ ایوب رستگار؛ نادر شعبانلو؛ فیروزه ظاهری. "بررسی کارایی فرآیند الکتروفنتون و الکتروکواگولاسیون با الکترود های آهن در حذف رنگ اسید بلک 1 از محیط های آبی". مجله سلامت و بهداشت، 6 ،4 ، 1394، 355-366. magiran.com/p1457084
. "Efficiency of Electro Fenton and Electrocoagulation with Iron Electrode Processes to Remove Acid Black 1 from Aqueous Environments", Journal of Health, 6, 4, 2015, 355-366. magiran.com/p1457084
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال