ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد تقی صمدی، عباس افخمی، عبدالمطلب صید محمدی، خدیجه شمسی، (1394). شناسایی اسپکتروفتومتری سلنیوم در محیط های آبی با استفاده از HMS فعال شده با مواد آلی، مجله سلامت و بهداشت، 6(4)، 378-387. magiran.com/p1457087
, (2015). Spectrophotometric Determination of Selenium Using HMS Activated by Organic Materials, Journal of Health, 6(4), 378-387. magiran.com/p1457087
محمد تقی صمدی، عباس افخمی، عبدالمطلب صید محمدی، خدیجه شمسی، شناسایی اسپکتروفتومتری سلنیوم در محیط های آبی با استفاده از HMS فعال شده با مواد آلی. مجله سلامت و بهداشت، 1394؛ 6(4): 378-387. magiran.com/p1457087
, Spectrophotometric Determination of Selenium Using HMS Activated by Organic Materials, Journal of Health, 2015; 6(4): 378-387. magiran.com/p1457087
محمد تقی صمدی، عباس افخمی، عبدالمطلب صید محمدی، خدیجه شمسی، "شناسایی اسپکتروفتومتری سلنیوم در محیط های آبی با استفاده از HMS فعال شده با مواد آلی"، مجله سلامت و بهداشت 6، شماره 4 (1394): 378-387. magiran.com/p1457087
, "Spectrophotometric Determination of Selenium Using HMS Activated by Organic Materials", Journal of Health 6, no.4 (2015): 378-387. magiran.com/p1457087
محمد تقی صمدی، عباس افخمی، عبدالمطلب صید محمدی، خدیجه شمسی، (1394). 'شناسایی اسپکتروفتومتری سلنیوم در محیط های آبی با استفاده از HMS فعال شده با مواد آلی'، مجله سلامت و بهداشت، 6(4)، صص.378-387. magiran.com/p1457087
, (2015). 'Spectrophotometric Determination of Selenium Using HMS Activated by Organic Materials', Journal of Health, 6(4), pp.378-387. magiran.com/p1457087
محمد تقی صمدی؛ عباس افخمی؛ عبدالمطلب صید محمدی؛ خدیجه شمسی. "شناسایی اسپکتروفتومتری سلنیوم در محیط های آبی با استفاده از HMS فعال شده با مواد آلی". مجله سلامت و بهداشت، 6 ،4 ، 1394، 378-387. magiran.com/p1457087
. "Spectrophotometric Determination of Selenium Using HMS Activated by Organic Materials", Journal of Health, 6, 4, 2015, 378-387. magiran.com/p1457087
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال