ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمود کیوان آرا، عابدین ثقفی پور، فاطمه رجعتی، محمد هادی عباسی، محمد مطلبی، مهدی میرحیدری، سیامک محبی، (1394). بررسی میزان همسرآزاری و برخی عوامل مرتبط با آن در شهر اصفهان 1390، مجله سلامت و بهداشت، 6(4)، 448-457. magiran.com/p1457100
, (2015). Domestic Violence against Women and Its Related Factors in Isfahan in 2011, Journal of Health, 6(4), 448-457. magiran.com/p1457100
محمود کیوان آرا، عابدین ثقفی پور، فاطمه رجعتی، محمد هادی عباسی، محمد مطلبی، مهدی میرحیدری، سیامک محبی، بررسی میزان همسرآزاری و برخی عوامل مرتبط با آن در شهر اصفهان 1390. مجله سلامت و بهداشت، 1394؛ 6(4): 448-457. magiran.com/p1457100
, Domestic Violence against Women and Its Related Factors in Isfahan in 2011, Journal of Health, 2015; 6(4): 448-457. magiran.com/p1457100
محمود کیوان آرا، عابدین ثقفی پور، فاطمه رجعتی، محمد هادی عباسی، محمد مطلبی، مهدی میرحیدری، سیامک محبی، "بررسی میزان همسرآزاری و برخی عوامل مرتبط با آن در شهر اصفهان 1390"، مجله سلامت و بهداشت 6، شماره 4 (1394): 448-457. magiran.com/p1457100
, "Domestic Violence against Women and Its Related Factors in Isfahan in 2011", Journal of Health 6, no.4 (2015): 448-457. magiran.com/p1457100
محمود کیوان آرا، عابدین ثقفی پور، فاطمه رجعتی، محمد هادی عباسی، محمد مطلبی، مهدی میرحیدری، سیامک محبی، (1394). 'بررسی میزان همسرآزاری و برخی عوامل مرتبط با آن در شهر اصفهان 1390'، مجله سلامت و بهداشت، 6(4)، صص.448-457. magiran.com/p1457100
, (2015). 'Domestic Violence against Women and Its Related Factors in Isfahan in 2011', Journal of Health, 6(4), pp.448-457. magiran.com/p1457100
محمود کیوان آرا؛ عابدین ثقفی پور؛ فاطمه رجعتی؛ محمد هادی عباسی؛ محمد مطلبی؛ مهدی میرحیدری؛ سیامک محبی. "بررسی میزان همسرآزاری و برخی عوامل مرتبط با آن در شهر اصفهان 1390". مجله سلامت و بهداشت، 6 ،4 ، 1394، 448-457. magiran.com/p1457100
. "Domestic Violence against Women and Its Related Factors in Isfahan in 2011", Journal of Health, 6, 4, 2015, 448-457. magiran.com/p1457100
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال