ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
انوشیروان صدیق، فاطمه ناصحی، ابراهیم فتایی، مرتضی عالیقدری، (1394). بررسی کارآیی دستگاه های تصفیه آب خانگی در کاهش یا حذف پارامترهای کیفی آب شرب شهر اردبیل در سال 1392، مجله سلامت و بهداشت، 6(4)، 458-469. magiran.com/p1457107
, (2015). Investigating the Efficiency of Home Water Treatment Systems to Reduce or Eliminate Water Quality Parameters in the City of Ardabil in 1392, Journal of Health, 6(4), 458-469. magiran.com/p1457107
انوشیروان صدیق، فاطمه ناصحی، ابراهیم فتایی، مرتضی عالیقدری، بررسی کارآیی دستگاه های تصفیه آب خانگی در کاهش یا حذف پارامترهای کیفی آب شرب شهر اردبیل در سال 1392. مجله سلامت و بهداشت، 1394؛ 6(4): 458-469. magiran.com/p1457107
, Investigating the Efficiency of Home Water Treatment Systems to Reduce or Eliminate Water Quality Parameters in the City of Ardabil in 1392, Journal of Health, 2015; 6(4): 458-469. magiran.com/p1457107
انوشیروان صدیق، فاطمه ناصحی، ابراهیم فتایی، مرتضی عالیقدری، "بررسی کارآیی دستگاه های تصفیه آب خانگی در کاهش یا حذف پارامترهای کیفی آب شرب شهر اردبیل در سال 1392"، مجله سلامت و بهداشت 6، شماره 4 (1394): 458-469. magiran.com/p1457107
, "Investigating the Efficiency of Home Water Treatment Systems to Reduce or Eliminate Water Quality Parameters in the City of Ardabil in 1392", Journal of Health 6, no.4 (2015): 458-469. magiran.com/p1457107
انوشیروان صدیق، فاطمه ناصحی، ابراهیم فتایی، مرتضی عالیقدری، (1394). 'بررسی کارآیی دستگاه های تصفیه آب خانگی در کاهش یا حذف پارامترهای کیفی آب شرب شهر اردبیل در سال 1392'، مجله سلامت و بهداشت، 6(4)، صص.458-469. magiran.com/p1457107
, (2015). 'Investigating the Efficiency of Home Water Treatment Systems to Reduce or Eliminate Water Quality Parameters in the City of Ardabil in 1392', Journal of Health, 6(4), pp.458-469. magiran.com/p1457107
انوشیروان صدیق؛ فاطمه ناصحی؛ ابراهیم فتایی؛ مرتضی عالیقدری. "بررسی کارآیی دستگاه های تصفیه آب خانگی در کاهش یا حذف پارامترهای کیفی آب شرب شهر اردبیل در سال 1392". مجله سلامت و بهداشت، 6 ،4 ، 1394، 458-469. magiran.com/p1457107
. "Investigating the Efficiency of Home Water Treatment Systems to Reduce or Eliminate Water Quality Parameters in the City of Ardabil in 1392", Journal of Health, 6, 4, 2015, 458-469. magiran.com/p1457107
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال