ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Kamran Bagheri Lankarani, Maryam Ghoreyshi, Marzieh Bakhshayeshkaram , Behnam Honarvar, Ahmad Kalateh Sadati, Reza Tabrizi, Payam Peymani, Seyed Jalil Masoumi, Alireza Mehdizadeh, (2015). Meeting Report on First International Mobile Health Seminar: Shiraz, Iran, 17th and 18th May 2015, Shiraz Emedical Journal, 16(8), 5. magiran.com/p1457587
Kamran Bagheri Lankarani, Maryam Ghoreyshi, Marzieh Bakhshayeshkaram , Behnam Honarvar, Ahmad Kalateh Sadati, Reza Tabrizi, Payam Peymani, Seyed Jalil Masoumi, Alireza Mehdizadeh, Meeting Report on First International Mobile Health Seminar: Shiraz, Iran, 17th and 18th May 2015, Shiraz Emedical Journal, 2015; 16(8): 5. magiran.com/p1457587
Kamran Bagheri Lankarani, Maryam Ghoreyshi, Marzieh Bakhshayeshkaram , Behnam Honarvar, Ahmad Kalateh Sadati, Reza Tabrizi, Payam Peymani, Seyed Jalil Masoumi, Alireza Mehdizadeh, "Meeting Report on First International Mobile Health Seminar: Shiraz, Iran, 17th and 18th May 2015", Shiraz Emedical Journal 16, no.8 (2015): 5. magiran.com/p1457587
Kamran Bagheri Lankarani, Maryam Ghoreyshi, Marzieh Bakhshayeshkaram , Behnam Honarvar, Ahmad Kalateh Sadati, Reza Tabrizi, Payam Peymani, Seyed Jalil Masoumi, Alireza Mehdizadeh, (2015). 'Meeting Report on First International Mobile Health Seminar: Shiraz, Iran, 17th and 18th May 2015', Shiraz Emedical Journal, 16(8), pp.5. magiran.com/p1457587
Kamran Bagheri Lankarani; Maryam Ghoreyshi; Marzieh Bakhshayeshkaram ; Behnam Honarvar; Ahmad Kalateh Sadati; Reza Tabrizi; Payam Peymani; Seyed Jalil Masoumi; Alireza Mehdizadeh. "Meeting Report on First International Mobile Health Seminar: Shiraz, Iran, 17th and 18th May 2015", Shiraz Emedical Journal, 16, 8, 2015, 5. magiran.com/p1457587
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال