ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
وحید فرزام، امید ستاری، فرانک میرالی، (1394). بررسی و پیش بینی اثرات نااطمینانی ناشی از بحران ارزی اخیر ایران بر شاخص بورس بانک ها و موسسات اعتباری، فصلنامه اقتصاد مقداری، 10(3)، 55. magiran.com/p1457762
Vahid Farzam, Omid Sattari, Faranak Mirali, (2015). Investigating and Predicting the Effects of Uncertainty Caused by the Recent Currency Crisis on Banks and Financial Institutions Stock Index, Quarterly Journal of Quantitative Economics, 10(3), 55. magiran.com/p1457762
وحید فرزام، امید ستاری، فرانک میرالی، بررسی و پیش بینی اثرات نااطمینانی ناشی از بحران ارزی اخیر ایران بر شاخص بورس بانک ها و موسسات اعتباری. فصلنامه اقتصاد مقداری، 1394؛ 10(3): 55. magiran.com/p1457762
Vahid Farzam, Omid Sattari, Faranak Mirali, Investigating and Predicting the Effects of Uncertainty Caused by the Recent Currency Crisis on Banks and Financial Institutions Stock Index, Quarterly Journal of Quantitative Economics, 2015; 10(3): 55. magiran.com/p1457762
وحید فرزام، امید ستاری، فرانک میرالی، "بررسی و پیش بینی اثرات نااطمینانی ناشی از بحران ارزی اخیر ایران بر شاخص بورس بانک ها و موسسات اعتباری"، فصلنامه اقتصاد مقداری 10، شماره 3 (1394): 55. magiran.com/p1457762
Vahid Farzam, Omid Sattari, Faranak Mirali, "Investigating and Predicting the Effects of Uncertainty Caused by the Recent Currency Crisis on Banks and Financial Institutions Stock Index", Quarterly Journal of Quantitative Economics 10, no.3 (2015): 55. magiran.com/p1457762
وحید فرزام، امید ستاری، فرانک میرالی، (1394). 'بررسی و پیش بینی اثرات نااطمینانی ناشی از بحران ارزی اخیر ایران بر شاخص بورس بانک ها و موسسات اعتباری'، فصلنامه اقتصاد مقداری، 10(3)، صص.55. magiran.com/p1457762
Vahid Farzam, Omid Sattari, Faranak Mirali, (2015). 'Investigating and Predicting the Effects of Uncertainty Caused by the Recent Currency Crisis on Banks and Financial Institutions Stock Index', Quarterly Journal of Quantitative Economics, 10(3), pp.55. magiran.com/p1457762
وحید فرزام؛ امید ستاری؛ فرانک میرالی. "بررسی و پیش بینی اثرات نااطمینانی ناشی از بحران ارزی اخیر ایران بر شاخص بورس بانک ها و موسسات اعتباری". فصلنامه اقتصاد مقداری، 10 ،3 ، 1394، 55. magiran.com/p1457762
Vahid Farzam; Omid Sattari; Faranak Mirali. "Investigating and Predicting the Effects of Uncertainty Caused by the Recent Currency Crisis on Banks and Financial Institutions Stock Index", Quarterly Journal of Quantitative Economics, 10, 3, 2015, 55. magiran.com/p1457762
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال