ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
منصور زراء نژاد، امیر حسین منتظر حجت، سحر معتمدی، (1394). بررسی تاثیر سیاست های پولی و مالی بر شاخص های کلان اقتصاد ایران، فصلنامه اقتصاد مقداری، 10(3)، 115. magiran.com/p1457764
Mansoor Zarranejad, Amirhosein Montazerhojat, Sahar Motamedi, (2015). An Investigation into the Impacts of Monetary and Fiscal Policies on Iran Macroeconomic Indicators, Quarterly Journal of Quantitative Economics, 10(3), 115. magiran.com/p1457764
منصور زراء نژاد، امیر حسین منتظر حجت، سحر معتمدی، بررسی تاثیر سیاست های پولی و مالی بر شاخص های کلان اقتصاد ایران. فصلنامه اقتصاد مقداری، 1394؛ 10(3): 115. magiran.com/p1457764
Mansoor Zarranejad, Amirhosein Montazerhojat, Sahar Motamedi, An Investigation into the Impacts of Monetary and Fiscal Policies on Iran Macroeconomic Indicators, Quarterly Journal of Quantitative Economics, 2015; 10(3): 115. magiran.com/p1457764
منصور زراء نژاد، امیر حسین منتظر حجت، سحر معتمدی، "بررسی تاثیر سیاست های پولی و مالی بر شاخص های کلان اقتصاد ایران"، فصلنامه اقتصاد مقداری 10، شماره 3 (1394): 115. magiran.com/p1457764
Mansoor Zarranejad, Amirhosein Montazerhojat, Sahar Motamedi, "An Investigation into the Impacts of Monetary and Fiscal Policies on Iran Macroeconomic Indicators", Quarterly Journal of Quantitative Economics 10, no.3 (2015): 115. magiran.com/p1457764
منصور زراء نژاد، امیر حسین منتظر حجت، سحر معتمدی، (1394). 'بررسی تاثیر سیاست های پولی و مالی بر شاخص های کلان اقتصاد ایران'، فصلنامه اقتصاد مقداری، 10(3)، صص.115. magiran.com/p1457764
Mansoor Zarranejad, Amirhosein Montazerhojat, Sahar Motamedi, (2015). 'An Investigation into the Impacts of Monetary and Fiscal Policies on Iran Macroeconomic Indicators', Quarterly Journal of Quantitative Economics, 10(3), pp.115. magiran.com/p1457764
منصور زراء نژاد؛ امیر حسین منتظر حجت؛ سحر معتمدی. "بررسی تاثیر سیاست های پولی و مالی بر شاخص های کلان اقتصاد ایران". فصلنامه اقتصاد مقداری، 10 ،3 ، 1394، 115. magiran.com/p1457764
Mansoor Zarranejad; Amirhosein Montazerhojat; Sahar Motamedi. "An Investigation into the Impacts of Monetary and Fiscal Policies on Iran Macroeconomic Indicators", Quarterly Journal of Quantitative Economics, 10, 3, 2015, 115. magiran.com/p1457764
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال