ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید اصغر هوایی، رسول صالحی، سید علی فاضلی، حمید توکلی، پرویز مهاجری، (1394). بررسی فراوانی نسبی ژنوتیپهای مختلف vacA در هلیکوباکترپیلوری جدا شده از نمونه های بیوپسی معده بیماران مبتلا به آدنوکارسینوما، زخم اثنی عشر و نرمال / گاستریت مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا (س) شهر اصفهان به روش PCR، فصلنامه نوید نو، 17(59)، 29-35. magiran.com/p1459400
Seyed Asghar Havaei, Rasool Salehi, Seyed Ali Fazeli, Hamid Tavakoli, Parviz Mohajeri, (2015). Study of vac A genotypes of H.pylori isolated from patients with the upper gastrointestinal diseases by PCR, Navid no, 17(59), 29-35. magiran.com/p1459400
سید اصغر هوایی، رسول صالحی، سید علی فاضلی، حمید توکلی، پرویز مهاجری، بررسی فراوانی نسبی ژنوتیپهای مختلف vacA در هلیکوباکترپیلوری جدا شده از نمونه های بیوپسی معده بیماران مبتلا به آدنوکارسینوما، زخم اثنی عشر و نرمال / گاستریت مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا (س) شهر اصفهان به روش PCR. فصلنامه نوید نو، 1394؛ 17(59): 29-35. magiran.com/p1459400
Seyed Asghar Havaei, Rasool Salehi, Seyed Ali Fazeli, Hamid Tavakoli, Parviz Mohajeri, Study of vac A genotypes of H.pylori isolated from patients with the upper gastrointestinal diseases by PCR, Navid no, 2015; 17(59): 29-35. magiran.com/p1459400
سید اصغر هوایی، رسول صالحی، سید علی فاضلی، حمید توکلی، پرویز مهاجری، "بررسی فراوانی نسبی ژنوتیپهای مختلف vacA در هلیکوباکترپیلوری جدا شده از نمونه های بیوپسی معده بیماران مبتلا به آدنوکارسینوما، زخم اثنی عشر و نرمال / گاستریت مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا (س) شهر اصفهان به روش PCR"، فصلنامه نوید نو 17، شماره 59 (1394): 29-35. magiran.com/p1459400
Seyed Asghar Havaei, Rasool Salehi, Seyed Ali Fazeli, Hamid Tavakoli, Parviz Mohajeri, "Study of vac A genotypes of H.pylori isolated from patients with the upper gastrointestinal diseases by PCR", Navid no 17, no.59 (2015): 29-35. magiran.com/p1459400
سید اصغر هوایی، رسول صالحی، سید علی فاضلی، حمید توکلی، پرویز مهاجری، (1394). 'بررسی فراوانی نسبی ژنوتیپهای مختلف vacA در هلیکوباکترپیلوری جدا شده از نمونه های بیوپسی معده بیماران مبتلا به آدنوکارسینوما، زخم اثنی عشر و نرمال / گاستریت مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا (س) شهر اصفهان به روش PCR'، فصلنامه نوید نو، 17(59)، صص.29-35. magiran.com/p1459400
Seyed Asghar Havaei, Rasool Salehi, Seyed Ali Fazeli, Hamid Tavakoli, Parviz Mohajeri, (2015). 'Study of vac A genotypes of H.pylori isolated from patients with the upper gastrointestinal diseases by PCR', Navid no, 17(59), pp.29-35. magiran.com/p1459400
سید اصغر هوایی؛ رسول صالحی؛ سید علی فاضلی؛ حمید توکلی؛ پرویز مهاجری. "بررسی فراوانی نسبی ژنوتیپهای مختلف vacA در هلیکوباکترپیلوری جدا شده از نمونه های بیوپسی معده بیماران مبتلا به آدنوکارسینوما، زخم اثنی عشر و نرمال / گاستریت مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا (س) شهر اصفهان به روش PCR". فصلنامه نوید نو، 17 ،59 ، 1394، 29-35. magiran.com/p1459400
Seyed Asghar Havaei; Rasool Salehi; Seyed Ali Fazeli; Hamid Tavakoli; Parviz Mohajeri. "Study of vac A genotypes of H.pylori isolated from patients with the upper gastrointestinal diseases by PCR", Navid no, 17, 59, 2015, 29-35. magiran.com/p1459400
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال