ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمید راشدی، علی ایزدی، مهناز مظاهری اسدی، الهام باقی زاده، علی راشدی، (1394). بررسی میزان بازیافت نفت خام با استفاده از رامنولیپید تولید شده از سویه های جدا شده از چاه های نفت ایران، نشریه زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس، 6(1)، 20-30. magiran.com/p1460191
, (2015). The microbial enhanced oil recovered using rhamnolipid producer strains isolated from oil wells in Iran**article uncorrected proof**, Modares Journal of Biotechnology, 6(1), 20-30. magiran.com/p1460191
حمید راشدی، علی ایزدی، مهناز مظاهری اسدی، الهام باقی زاده، علی راشدی، بررسی میزان بازیافت نفت خام با استفاده از رامنولیپید تولید شده از سویه های جدا شده از چاه های نفت ایران. نشریه زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس، 1394؛ 6(1): 20-30. magiran.com/p1460191
, The microbial enhanced oil recovered using rhamnolipid producer strains isolated from oil wells in Iran**article uncorrected proof**, Modares Journal of Biotechnology, 2015; 6(1): 20-30. magiran.com/p1460191
حمید راشدی، علی ایزدی، مهناز مظاهری اسدی، الهام باقی زاده، علی راشدی، "بررسی میزان بازیافت نفت خام با استفاده از رامنولیپید تولید شده از سویه های جدا شده از چاه های نفت ایران"، نشریه زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس 6، شماره 1 (1394): 20-30. magiran.com/p1460191
, "The microbial enhanced oil recovered using rhamnolipid producer strains isolated from oil wells in Iran**article uncorrected proof**", Modares Journal of Biotechnology 6, no.1 (2015): 20-30. magiran.com/p1460191
حمید راشدی، علی ایزدی، مهناز مظاهری اسدی، الهام باقی زاده، علی راشدی، (1394). 'بررسی میزان بازیافت نفت خام با استفاده از رامنولیپید تولید شده از سویه های جدا شده از چاه های نفت ایران'، نشریه زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس، 6(1)، صص.20-30. magiran.com/p1460191
, (2015). 'The microbial enhanced oil recovered using rhamnolipid producer strains isolated from oil wells in Iran**article uncorrected proof**', Modares Journal of Biotechnology, 6(1), pp.20-30. magiran.com/p1460191
حمید راشدی؛ علی ایزدی؛ مهناز مظاهری اسدی؛ الهام باقی زاده؛ علی راشدی. "بررسی میزان بازیافت نفت خام با استفاده از رامنولیپید تولید شده از سویه های جدا شده از چاه های نفت ایران". نشریه زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس، 6 ،1 ، 1394، 20-30. magiran.com/p1460191
. "The microbial enhanced oil recovered using rhamnolipid producer strains isolated from oil wells in Iran**article uncorrected proof**", Modares Journal of Biotechnology, 6, 1, 2015, 20-30. magiran.com/p1460191
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال