ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهربان شاهی، فرحناز صدوقی، مریم احمدی، نسرین داوری دولت آبادی، (1394). حاکمیت فناوری اطلاعات در بیمارستان های آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران: یک مطالعه کیفی، مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی، 2(2)، 94. magiran.com/p1460213
Mehraban Shahi, Farahnaz Sadoughi , Maryam Ahmadi, Nasrin Davari Dolatabadi, (2015). The Current State of IT Governance in Education and Training Centers in Iran University of Medical Sciences: A Qualitative Study, Journal of Health and Biomedical Informatics, 2(2), 94. magiran.com/p1460213
مهربان شاهی، فرحناز صدوقی، مریم احمدی، نسرین داوری دولت آبادی، حاکمیت فناوری اطلاعات در بیمارستان های آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران: یک مطالعه کیفی. مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی، 1394؛ 2(2): 94. magiran.com/p1460213
Mehraban Shahi, Farahnaz Sadoughi , Maryam Ahmadi, Nasrin Davari Dolatabadi, The Current State of IT Governance in Education and Training Centers in Iran University of Medical Sciences: A Qualitative Study, Journal of Health and Biomedical Informatics, 2015; 2(2): 94. magiran.com/p1460213
مهربان شاهی، فرحناز صدوقی، مریم احمدی، نسرین داوری دولت آبادی، "حاکمیت فناوری اطلاعات در بیمارستان های آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران: یک مطالعه کیفی"، مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی 2، شماره 2 (1394): 94. magiran.com/p1460213
Mehraban Shahi, Farahnaz Sadoughi , Maryam Ahmadi, Nasrin Davari Dolatabadi, "The Current State of IT Governance in Education and Training Centers in Iran University of Medical Sciences: A Qualitative Study", Journal of Health and Biomedical Informatics 2, no.2 (2015): 94. magiran.com/p1460213
مهربان شاهی، فرحناز صدوقی، مریم احمدی، نسرین داوری دولت آبادی، (1394). 'حاکمیت فناوری اطلاعات در بیمارستان های آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران: یک مطالعه کیفی'، مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی، 2(2)، صص.94. magiran.com/p1460213
Mehraban Shahi, Farahnaz Sadoughi , Maryam Ahmadi, Nasrin Davari Dolatabadi, (2015). 'The Current State of IT Governance in Education and Training Centers in Iran University of Medical Sciences: A Qualitative Study', Journal of Health and Biomedical Informatics, 2(2), pp.94. magiran.com/p1460213
مهربان شاهی؛ فرحناز صدوقی؛ مریم احمدی؛ نسرین داوری دولت آبادی. "حاکمیت فناوری اطلاعات در بیمارستان های آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران: یک مطالعه کیفی". مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی، 2 ،2 ، 1394، 94. magiran.com/p1460213
Mehraban Shahi; Farahnaz Sadoughi ; Maryam Ahmadi; Nasrin Davari Dolatabadi. "The Current State of IT Governance in Education and Training Centers in Iran University of Medical Sciences: A Qualitative Study", Journal of Health and Biomedical Informatics, 2, 2, 2015, 94. magiran.com/p1460213
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال