ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مالک اباذری، رضا اباذری، قدرت الله روشنایی، مهدیا غلام نژاد، یوسف روستا، حسین محجوب، (1394). ارزیابی متغیرهای پیش آگهی در رده بندی نرخ بقای بیماران مبتلا به سرطان ریه با استفاده از مدل درخت تصمیم در استان آذربایجان غربی، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 22(4)، 549-566. magiran.com/p1461015
Malek Abazeri, Reza Abazari, Ghodratollah Roshanaee, Mahdia Gholam Nejad, Yosef Roosta, Hossein Mahjob, (2015). Evaluation of Prognostic Variables for Classifying the Survival In lung cancer Patients using The Decision Tree, Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 22(4), 549-566. magiran.com/p1461015
مالک اباذری، رضا اباذری، قدرت الله روشنایی، مهدیا غلام نژاد، یوسف روستا، حسین محجوب، ارزیابی متغیرهای پیش آگهی در رده بندی نرخ بقای بیماران مبتلا به سرطان ریه با استفاده از مدل درخت تصمیم در استان آذربایجان غربی. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 1394؛ 22(4): 549-566. magiran.com/p1461015
Malek Abazeri, Reza Abazari, Ghodratollah Roshanaee, Mahdia Gholam Nejad, Yosef Roosta, Hossein Mahjob, Evaluation of Prognostic Variables for Classifying the Survival In lung cancer Patients using The Decision Tree, Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 2015; 22(4): 549-566. magiran.com/p1461015
مالک اباذری، رضا اباذری، قدرت الله روشنایی، مهدیا غلام نژاد، یوسف روستا، حسین محجوب، "ارزیابی متغیرهای پیش آگهی در رده بندی نرخ بقای بیماران مبتلا به سرطان ریه با استفاده از مدل درخت تصمیم در استان آذربایجان غربی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار 22، شماره 4 (1394): 549-566. magiran.com/p1461015
Malek Abazeri, Reza Abazari, Ghodratollah Roshanaee, Mahdia Gholam Nejad, Yosef Roosta, Hossein Mahjob, "Evaluation of Prognostic Variables for Classifying the Survival In lung cancer Patients using The Decision Tree", Journal of Sabzevar University of Medical Sciences 22, no.4 (2015): 549-566. magiran.com/p1461015
مالک اباذری، رضا اباذری، قدرت الله روشنایی، مهدیا غلام نژاد، یوسف روستا، حسین محجوب، (1394). 'ارزیابی متغیرهای پیش آگهی در رده بندی نرخ بقای بیماران مبتلا به سرطان ریه با استفاده از مدل درخت تصمیم در استان آذربایجان غربی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 22(4)، صص.549-566. magiran.com/p1461015
Malek Abazeri, Reza Abazari, Ghodratollah Roshanaee, Mahdia Gholam Nejad, Yosef Roosta, Hossein Mahjob, (2015). 'Evaluation of Prognostic Variables for Classifying the Survival In lung cancer Patients using The Decision Tree', Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 22(4), pp.549-566. magiran.com/p1461015
مالک اباذری؛ رضا اباذری؛ قدرت الله روشنایی؛ مهدیا غلام نژاد؛ یوسف روستا؛ حسین محجوب. "ارزیابی متغیرهای پیش آگهی در رده بندی نرخ بقای بیماران مبتلا به سرطان ریه با استفاده از مدل درخت تصمیم در استان آذربایجان غربی". مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 22 ،4 ، 1394، 549-566. magiran.com/p1461015
Malek Abazeri; Reza Abazari; Ghodratollah Roshanaee; Mahdia Gholam Nejad; Yosef Roosta; Hossein Mahjob. "Evaluation of Prognostic Variables for Classifying the Survival In lung cancer Patients using The Decision Tree", Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 22, 4, 2015, 549-566. magiran.com/p1461015
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال