ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
لاله حسنی، مهدیه علی غیاث، امین قنبرنژاد، علیرضا شهاب جهانلو، زینب غلام نیا شیروانی، (1394). بررسی اثربخشی مداخله آموزشی بر رفتارهای ارتقاءدهنده سلامت دانش آموزان دبیرستانی شهر کرج، مجله طب پیشگیری، 2(1)، 62-69. magiran.com/p1461844
L. Hassani, M. Alighias, A. Ghanbarnejad, A. Shahab, Jahanlu, Z. Gholamnia, Shirvani, (2015). Effect of educational intervention on health-promoting behaviors of high school students in Karaj city, Journal of Preventive Medicine, 2(1), 62-69. magiran.com/p1461844
لاله حسنی، مهدیه علی غیاث، امین قنبرنژاد، علیرضا شهاب جهانلو، زینب غلام نیا شیروانی، بررسی اثربخشی مداخله آموزشی بر رفتارهای ارتقاءدهنده سلامت دانش آموزان دبیرستانی شهر کرج. مجله طب پیشگیری، 1394؛ 2(1): 62-69. magiran.com/p1461844
L. Hassani, M. Alighias, A. Ghanbarnejad, A. Shahab, Jahanlu, Z. Gholamnia, Shirvani, Effect of educational intervention on health-promoting behaviors of high school students in Karaj city, Journal of Preventive Medicine, 2015; 2(1): 62-69. magiran.com/p1461844
لاله حسنی، مهدیه علی غیاث، امین قنبرنژاد، علیرضا شهاب جهانلو، زینب غلام نیا شیروانی، "بررسی اثربخشی مداخله آموزشی بر رفتارهای ارتقاءدهنده سلامت دانش آموزان دبیرستانی شهر کرج"، مجله طب پیشگیری 2، شماره 1 (1394): 62-69. magiran.com/p1461844
L. Hassani, M. Alighias, A. Ghanbarnejad, A. Shahab, Jahanlu, Z. Gholamnia, Shirvani, "Effect of educational intervention on health-promoting behaviors of high school students in Karaj city", Journal of Preventive Medicine 2, no.1 (2015): 62-69. magiran.com/p1461844
لاله حسنی، مهدیه علی غیاث، امین قنبرنژاد، علیرضا شهاب جهانلو، زینب غلام نیا شیروانی، (1394). 'بررسی اثربخشی مداخله آموزشی بر رفتارهای ارتقاءدهنده سلامت دانش آموزان دبیرستانی شهر کرج'، مجله طب پیشگیری، 2(1)، صص.62-69. magiran.com/p1461844
L. Hassani, M. Alighias, A. Ghanbarnejad, A. Shahab, Jahanlu, Z. Gholamnia, Shirvani, (2015). 'Effect of educational intervention on health-promoting behaviors of high school students in Karaj city', Journal of Preventive Medicine, 2(1), pp.62-69. magiran.com/p1461844
لاله حسنی؛ مهدیه علی غیاث؛ امین قنبرنژاد؛ علیرضا شهاب جهانلو؛ زینب غلام نیا شیروانی. "بررسی اثربخشی مداخله آموزشی بر رفتارهای ارتقاءدهنده سلامت دانش آموزان دبیرستانی شهر کرج". مجله طب پیشگیری، 2 ،1 ، 1394، 62-69. magiran.com/p1461844
L. Hassani; M. Alighias; A. Ghanbarnejad; A. Shahab; Jahanlu; Z. Gholamnia; Shirvani. "Effect of educational intervention on health-promoting behaviors of high school students in Karaj city", Journal of Preventive Medicine, 2, 1, 2015, 62-69. magiran.com/p1461844
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال