ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدیه سلیمانی ساردو، غلامرضا افشارمنش، زهرا رودباری، (1393). بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ماش در منطقه جیرفت، نشریه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک، 1(2)، 177. magiran.com/p1461922
Mahdieh Soleymani Sardoo, Gholomreza Afsharmanesh, Zahra Roudbari, (2015). Evaluation effect of sowing date and plant density on yield and yield components of Mung bean in Jiroft conditions, Journal of Crop Science Research in Arid Regions, 1(2), 177. magiran.com/p1461922
مهدیه سلیمانی ساردو، غلامرضا افشارمنش، زهرا رودباری، بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ماش در منطقه جیرفت. نشریه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک، 1393؛ 1(2): 177. magiran.com/p1461922
Mahdieh Soleymani Sardoo, Gholomreza Afsharmanesh, Zahra Roudbari, Evaluation effect of sowing date and plant density on yield and yield components of Mung bean in Jiroft conditions, Journal of Crop Science Research in Arid Regions, 2015; 1(2): 177. magiran.com/p1461922
مهدیه سلیمانی ساردو، غلامرضا افشارمنش، زهرا رودباری، "بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ماش در منطقه جیرفت"، نشریه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک 1، شماره 2 (1393): 177. magiran.com/p1461922
Mahdieh Soleymani Sardoo, Gholomreza Afsharmanesh, Zahra Roudbari, "Evaluation effect of sowing date and plant density on yield and yield components of Mung bean in Jiroft conditions", Journal of Crop Science Research in Arid Regions 1, no.2 (2015): 177. magiran.com/p1461922
مهدیه سلیمانی ساردو، غلامرضا افشارمنش، زهرا رودباری، (1393). 'بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ماش در منطقه جیرفت'، نشریه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک، 1(2)، صص.177. magiran.com/p1461922
Mahdieh Soleymani Sardoo, Gholomreza Afsharmanesh, Zahra Roudbari, (2015). 'Evaluation effect of sowing date and plant density on yield and yield components of Mung bean in Jiroft conditions', Journal of Crop Science Research in Arid Regions, 1(2), pp.177. magiran.com/p1461922
مهدیه سلیمانی ساردو؛ غلامرضا افشارمنش؛ زهرا رودباری. "بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ماش در منطقه جیرفت". نشریه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک، 1 ،2 ، 1393، 177. magiran.com/p1461922
Mahdieh Soleymani Sardoo; Gholomreza Afsharmanesh; Zahra Roudbari. "Evaluation effect of sowing date and plant density on yield and yield components of Mung bean in Jiroft conditions", Journal of Crop Science Research in Arid Regions, 1, 2, 2015, 177. magiran.com/p1461922
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال