ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محبوبه فرامرزی، آسیه رنجبر تیلکی، ذکریا ذکریایی، مژگان نعیمی راد، (1394). نقش عوامل روانی-اجتماعی در تهوع و استفراغ بارداری، دو ماهنامه دانشور پزشکی، 23(119)، 63. magiran.com/p1462392
Mahbobeh Faramarzi, Asieh Ranjbar Tilaki, Zakaria Zakariaii, Mojgan Naeimirad, (2015). Role of psycho-social factors in pregnant women with nausea and vomiting, Daneshvar Medicine, 23(119), 63. magiran.com/p1462392
محبوبه فرامرزی، آسیه رنجبر تیلکی، ذکریا ذکریایی، مژگان نعیمی راد، نقش عوامل روانی-اجتماعی در تهوع و استفراغ بارداری. دو ماهنامه دانشور پزشکی، 1394؛ 23(119): 63. magiran.com/p1462392
Mahbobeh Faramarzi, Asieh Ranjbar Tilaki, Zakaria Zakariaii, Mojgan Naeimirad, Role of psycho-social factors in pregnant women with nausea and vomiting, Daneshvar Medicine, 2015; 23(119): 63. magiran.com/p1462392
محبوبه فرامرزی، آسیه رنجبر تیلکی، ذکریا ذکریایی، مژگان نعیمی راد، "نقش عوامل روانی-اجتماعی در تهوع و استفراغ بارداری"، دو ماهنامه دانشور پزشکی 23، شماره 119 (1394): 63. magiran.com/p1462392
Mahbobeh Faramarzi, Asieh Ranjbar Tilaki, Zakaria Zakariaii, Mojgan Naeimirad, "Role of psycho-social factors in pregnant women with nausea and vomiting", Daneshvar Medicine 23, no.119 (2015): 63. magiran.com/p1462392
محبوبه فرامرزی، آسیه رنجبر تیلکی، ذکریا ذکریایی، مژگان نعیمی راد، (1394). 'نقش عوامل روانی-اجتماعی در تهوع و استفراغ بارداری'، دو ماهنامه دانشور پزشکی، 23(119)، صص.63. magiran.com/p1462392
Mahbobeh Faramarzi, Asieh Ranjbar Tilaki, Zakaria Zakariaii, Mojgan Naeimirad, (2015). 'Role of psycho-social factors in pregnant women with nausea and vomiting', Daneshvar Medicine, 23(119), pp.63. magiran.com/p1462392
محبوبه فرامرزی؛ آسیه رنجبر تیلکی؛ ذکریا ذکریایی؛ مژگان نعیمی راد. "نقش عوامل روانی-اجتماعی در تهوع و استفراغ بارداری". دو ماهنامه دانشور پزشکی، 23 ،119 ، 1394، 63. magiran.com/p1462392
Mahbobeh Faramarzi; Asieh Ranjbar Tilaki; Zakaria Zakariaii; Mojgan Naeimirad. "Role of psycho-social factors in pregnant women with nausea and vomiting", Daneshvar Medicine, 23, 119, 2015, 63. magiran.com/p1462392
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال