ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شیوا خلیلی، مسعود غلامعلی لواسانی، یاسر آزاد فارسانی، (1394). اثربخشی آموزش گروهی مهارت حل مسئله بر کنترل خشم دانش آموزان مقطع متوسطه، مجله پژوهش های کاربردی روانشناختی، 6(1)، 1. magiran.com/p1464678
Shiva Khalili, Masoud Gholamali Lavasani, Yaser Azad Farsane, (2015). The Study of the Effectiveness of Group Training Problem-Solving Skills, on Anger Control High School Students, Journal of Applied Psycology Research, 6(1), 1. magiran.com/p1464678
شیوا خلیلی، مسعود غلامعلی لواسانی، یاسر آزاد فارسانی، اثربخشی آموزش گروهی مهارت حل مسئله بر کنترل خشم دانش آموزان مقطع متوسطه. مجله پژوهش های کاربردی روانشناختی، 1394؛ 6(1): 1. magiran.com/p1464678
Shiva Khalili, Masoud Gholamali Lavasani, Yaser Azad Farsane, The Study of the Effectiveness of Group Training Problem-Solving Skills, on Anger Control High School Students, Journal of Applied Psycology Research, 2015; 6(1): 1. magiran.com/p1464678
شیوا خلیلی، مسعود غلامعلی لواسانی، یاسر آزاد فارسانی، "اثربخشی آموزش گروهی مهارت حل مسئله بر کنترل خشم دانش آموزان مقطع متوسطه"، مجله پژوهش های کاربردی روانشناختی 6، شماره 1 (1394): 1. magiran.com/p1464678
Shiva Khalili, Masoud Gholamali Lavasani, Yaser Azad Farsane, "The Study of the Effectiveness of Group Training Problem-Solving Skills, on Anger Control High School Students", Journal of Applied Psycology Research 6, no.1 (2015): 1. magiran.com/p1464678
شیوا خلیلی، مسعود غلامعلی لواسانی، یاسر آزاد فارسانی، (1394). 'اثربخشی آموزش گروهی مهارت حل مسئله بر کنترل خشم دانش آموزان مقطع متوسطه'، مجله پژوهش های کاربردی روانشناختی، 6(1)، صص.1. magiran.com/p1464678
Shiva Khalili, Masoud Gholamali Lavasani, Yaser Azad Farsane, (2015). 'The Study of the Effectiveness of Group Training Problem-Solving Skills, on Anger Control High School Students', Journal of Applied Psycology Research, 6(1), pp.1. magiran.com/p1464678
شیوا خلیلی؛ مسعود غلامعلی لواسانی؛ یاسر آزاد فارسانی. "اثربخشی آموزش گروهی مهارت حل مسئله بر کنترل خشم دانش آموزان مقطع متوسطه". مجله پژوهش های کاربردی روانشناختی، 6 ،1 ، 1394، 1. magiran.com/p1464678
Shiva Khalili; Masoud Gholamali Lavasani; Yaser Azad Farsane. "The Study of the Effectiveness of Group Training Problem-Solving Skills, on Anger Control High School Students", Journal of Applied Psycology Research, 6, 1, 2015, 1. magiran.com/p1464678
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال