ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محسن گل پرور، (1394). رابطه ایده آل گرایی، نسبیت گرایی، ماکیاولیسم و ارزش های فرهنگی با رفتارهای غیر اخلاقی (مطالعه موردی یک سازمان دولتی)، فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی، 6(2)، 139-169. magiran.com/p1465155
Mohsen Golparvar, (2015). The Relationship between Idealism, Relativism, Machiavellianism and cultural Values with Unethical Behaviors (Case Study of a Public Sector Organization), , 6(2), 139-169. magiran.com/p1465155
محسن گل پرور، رابطه ایده آل گرایی، نسبیت گرایی، ماکیاولیسم و ارزش های فرهنگی با رفتارهای غیر اخلاقی (مطالعه موردی یک سازمان دولتی). فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی، 1394؛ 6(2): 139-169. magiran.com/p1465155
Mohsen Golparvar, The Relationship between Idealism, Relativism, Machiavellianism and cultural Values with Unethical Behaviors (Case Study of a Public Sector Organization), , 2015; 6(2): 139-169. magiran.com/p1465155
محسن گل پرور، "رابطه ایده آل گرایی، نسبیت گرایی، ماکیاولیسم و ارزش های فرهنگی با رفتارهای غیر اخلاقی (مطالعه موردی یک سازمان دولتی)"، فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی 6، شماره 2 (1394): 139-169. magiran.com/p1465155
Mohsen Golparvar, "The Relationship between Idealism, Relativism, Machiavellianism and cultural Values with Unethical Behaviors (Case Study of a Public Sector Organization)", 6, no.2 (2015): 139-169. magiran.com/p1465155
محسن گل پرور، (1394). 'رابطه ایده آل گرایی، نسبیت گرایی، ماکیاولیسم و ارزش های فرهنگی با رفتارهای غیر اخلاقی (مطالعه موردی یک سازمان دولتی)'، فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی، 6(2)، صص.139-169. magiran.com/p1465155
Mohsen Golparvar, (2015). 'The Relationship between Idealism, Relativism, Machiavellianism and cultural Values with Unethical Behaviors (Case Study of a Public Sector Organization)', , 6(2), pp.139-169. magiran.com/p1465155
محسن گل پرور. "رابطه ایده آل گرایی، نسبیت گرایی، ماکیاولیسم و ارزش های فرهنگی با رفتارهای غیر اخلاقی (مطالعه موردی یک سازمان دولتی)". فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی، 6 ،2 ، 1394، 139-169. magiran.com/p1465155
Mohsen Golparvar. "The Relationship between Idealism, Relativism, Machiavellianism and cultural Values with Unethical Behaviors (Case Study of a Public Sector Organization)", , 6, 2, 2015, 139-169. magiran.com/p1465155
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال