ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اصغر فولادی، نویده شاه نعمتی گاوگانی، (1394). بررسی علل طلاق در استان آذربایجان شرقی- تبریز، فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی، 6(2)، 89-113. magiran.com/p1465157
Asghar Fouladi, Navideh Shahnematigavgani, (2015). Surveying the Factors Affecting Divorce in East Azarbaijan province, Tabriz City, , 6(2), 89-113. magiran.com/p1465157
اصغر فولادی، نویده شاه نعمتی گاوگانی، بررسی علل طلاق در استان آذربایجان شرقی- تبریز. فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی، 1394؛ 6(2): 89-113. magiran.com/p1465157
Asghar Fouladi, Navideh Shahnematigavgani, Surveying the Factors Affecting Divorce in East Azarbaijan province, Tabriz City, , 2015; 6(2): 89-113. magiran.com/p1465157
اصغر فولادی، نویده شاه نعمتی گاوگانی، "بررسی علل طلاق در استان آذربایجان شرقی- تبریز"، فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی 6، شماره 2 (1394): 89-113. magiran.com/p1465157
Asghar Fouladi, Navideh Shahnematigavgani, "Surveying the Factors Affecting Divorce in East Azarbaijan province, Tabriz City", 6, no.2 (2015): 89-113. magiran.com/p1465157
اصغر فولادی، نویده شاه نعمتی گاوگانی، (1394). 'بررسی علل طلاق در استان آذربایجان شرقی- تبریز'، فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی، 6(2)، صص.89-113. magiran.com/p1465157
Asghar Fouladi, Navideh Shahnematigavgani, (2015). 'Surveying the Factors Affecting Divorce in East Azarbaijan province, Tabriz City', , 6(2), pp.89-113. magiran.com/p1465157
اصغر فولادی؛ نویده شاه نعمتی گاوگانی. "بررسی علل طلاق در استان آذربایجان شرقی- تبریز". فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی، 6 ،2 ، 1394، 89-113. magiran.com/p1465157
Asghar Fouladi; Navideh Shahnematigavgani. "Surveying the Factors Affecting Divorce in East Azarbaijan province, Tabriz City", , 6, 2, 2015, 89-113. magiran.com/p1465157
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال