ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسنعلی پورمند، محمدرضا بمانیان، محمد جواد مهدوی نژاد، سپیده صمدزاده ، (1394). بررسی نمود ارزش های اخلاقی در معماری سنتی شهرهای کویری ایران نمونه موردی: شهر یزد، فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی، 6(2)، 59-88. magiran.com/p1465158
Hasanali Pourmand, Mohammadreza Bemanian, Mohammadjavad Mahdavinejad, Sepideh Samadzadeh, (2015). The Position of Ethics in the Formation of Traditional Architecture of Iran, , 6(2), 59-88. magiran.com/p1465158
حسنعلی پورمند، محمدرضا بمانیان، محمد جواد مهدوی نژاد، سپیده صمدزاده ، بررسی نمود ارزش های اخلاقی در معماری سنتی شهرهای کویری ایران نمونه موردی: شهر یزد. فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی، 1394؛ 6(2): 59-88. magiran.com/p1465158
Hasanali Pourmand, Mohammadreza Bemanian, Mohammadjavad Mahdavinejad, Sepideh Samadzadeh, The Position of Ethics in the Formation of Traditional Architecture of Iran, , 2015; 6(2): 59-88. magiran.com/p1465158
حسنعلی پورمند، محمدرضا بمانیان، محمد جواد مهدوی نژاد، سپیده صمدزاده ، "بررسی نمود ارزش های اخلاقی در معماری سنتی شهرهای کویری ایران نمونه موردی: شهر یزد"، فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی 6، شماره 2 (1394): 59-88. magiran.com/p1465158
Hasanali Pourmand, Mohammadreza Bemanian, Mohammadjavad Mahdavinejad, Sepideh Samadzadeh, "The Position of Ethics in the Formation of Traditional Architecture of Iran", 6, no.2 (2015): 59-88. magiran.com/p1465158
حسنعلی پورمند، محمدرضا بمانیان، محمد جواد مهدوی نژاد، سپیده صمدزاده ، (1394). 'بررسی نمود ارزش های اخلاقی در معماری سنتی شهرهای کویری ایران نمونه موردی: شهر یزد'، فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی، 6(2)، صص.59-88. magiran.com/p1465158
Hasanali Pourmand, Mohammadreza Bemanian, Mohammadjavad Mahdavinejad, Sepideh Samadzadeh, (2015). 'The Position of Ethics in the Formation of Traditional Architecture of Iran', , 6(2), pp.59-88. magiran.com/p1465158
حسنعلی پورمند؛ محمدرضا بمانیان؛ محمد جواد مهدوی نژاد؛ سپیده صمدزاده . "بررسی نمود ارزش های اخلاقی در معماری سنتی شهرهای کویری ایران نمونه موردی: شهر یزد". فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی، 6 ،2 ، 1394، 59-88. magiran.com/p1465158
Hasanali Pourmand; Mohammadreza Bemanian; Mohammadjavad Mahdavinejad; Sepideh Samadzadeh. "The Position of Ethics in the Formation of Traditional Architecture of Iran", , 6, 2, 2015, 59-88. magiran.com/p1465158
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال