ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محسن نیازی، محسن شاطریان، الهام شفایی مقدم، (1394). بررسی نقش عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی موثر در نگرش منفی به ازدواج (مطالعه موردی شهروندان شهرستان کاشان)، فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی، 6(2)، 27-58. magiran.com/p1465159
Mohsen Niazi, Mohsen Shaterian, Elham Shafaee Moqaddam, (2015). The study of Socio-cultural and Economic Factors in Negative Attitudes to Marriage, , 6(2), 27-58. magiran.com/p1465159
محسن نیازی، محسن شاطریان، الهام شفایی مقدم، بررسی نقش عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی موثر در نگرش منفی به ازدواج (مطالعه موردی شهروندان شهرستان کاشان). فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی، 1394؛ 6(2): 27-58. magiran.com/p1465159
Mohsen Niazi, Mohsen Shaterian, Elham Shafaee Moqaddam, The study of Socio-cultural and Economic Factors in Negative Attitudes to Marriage, , 2015; 6(2): 27-58. magiran.com/p1465159
محسن نیازی، محسن شاطریان، الهام شفایی مقدم، "بررسی نقش عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی موثر در نگرش منفی به ازدواج (مطالعه موردی شهروندان شهرستان کاشان)"، فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی 6، شماره 2 (1394): 27-58. magiran.com/p1465159
Mohsen Niazi, Mohsen Shaterian, Elham Shafaee Moqaddam, "The study of Socio-cultural and Economic Factors in Negative Attitudes to Marriage", 6, no.2 (2015): 27-58. magiran.com/p1465159
محسن نیازی، محسن شاطریان، الهام شفایی مقدم، (1394). 'بررسی نقش عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی موثر در نگرش منفی به ازدواج (مطالعه موردی شهروندان شهرستان کاشان)'، فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی، 6(2)، صص.27-58. magiran.com/p1465159
Mohsen Niazi, Mohsen Shaterian, Elham Shafaee Moqaddam, (2015). 'The study of Socio-cultural and Economic Factors in Negative Attitudes to Marriage', , 6(2), pp.27-58. magiran.com/p1465159
محسن نیازی؛ محسن شاطریان؛ الهام شفایی مقدم. "بررسی نقش عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی موثر در نگرش منفی به ازدواج (مطالعه موردی شهروندان شهرستان کاشان)". فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی، 6 ،2 ، 1394، 27-58. magiran.com/p1465159
Mohsen Niazi; Mohsen Shaterian; Elham Shafaee Moqaddam. "The study of Socio-cultural and Economic Factors in Negative Attitudes to Marriage", , 6, 2, 2015, 27-58. magiran.com/p1465159
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال