ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
وحیده کریمی، نسرین حنیفی، نسرین بهرامی نژاد، سقراط فقیه زاده، (1394). تاثیر برنامه آشناسازی خانواده محور در پیشگیری از بروز دلیریوم در بیماران مبتلا به اختلال شریان کرونر: یک کارآزمایی بالینی، مجله علوم مراقبتی نظامی، 2(2)، 104-114. magiran.com/p1465533
Vahideh Karimi, Nasrin Hanifi, Nasrin Bahraminejad, Soghrat Faghihzadeh, (2015). The effect of family-centered orientation program on prevention of delirium prevalence in patients with coronary artery disease: a clinical trial, Journal of Military Caring Sciences, 2(2), 104-114. magiran.com/p1465533
وحیده کریمی، نسرین حنیفی، نسرین بهرامی نژاد، سقراط فقیه زاده، تاثیر برنامه آشناسازی خانواده محور در پیشگیری از بروز دلیریوم در بیماران مبتلا به اختلال شریان کرونر: یک کارآزمایی بالینی. مجله علوم مراقبتی نظامی، 1394؛ 2(2): 104-114. magiran.com/p1465533
Vahideh Karimi, Nasrin Hanifi, Nasrin Bahraminejad, Soghrat Faghihzadeh, The effect of family-centered orientation program on prevention of delirium prevalence in patients with coronary artery disease: a clinical trial, Journal of Military Caring Sciences, 2015; 2(2): 104-114. magiran.com/p1465533
وحیده کریمی، نسرین حنیفی، نسرین بهرامی نژاد، سقراط فقیه زاده، "تاثیر برنامه آشناسازی خانواده محور در پیشگیری از بروز دلیریوم در بیماران مبتلا به اختلال شریان کرونر: یک کارآزمایی بالینی"، مجله علوم مراقبتی نظامی 2، شماره 2 (1394): 104-114. magiran.com/p1465533
Vahideh Karimi, Nasrin Hanifi, Nasrin Bahraminejad, Soghrat Faghihzadeh, "The effect of family-centered orientation program on prevention of delirium prevalence in patients with coronary artery disease: a clinical trial", Journal of Military Caring Sciences 2, no.2 (2015): 104-114. magiran.com/p1465533
وحیده کریمی، نسرین حنیفی، نسرین بهرامی نژاد، سقراط فقیه زاده، (1394). 'تاثیر برنامه آشناسازی خانواده محور در پیشگیری از بروز دلیریوم در بیماران مبتلا به اختلال شریان کرونر: یک کارآزمایی بالینی'، مجله علوم مراقبتی نظامی، 2(2)، صص.104-114. magiran.com/p1465533
Vahideh Karimi, Nasrin Hanifi, Nasrin Bahraminejad, Soghrat Faghihzadeh, (2015). 'The effect of family-centered orientation program on prevention of delirium prevalence in patients with coronary artery disease: a clinical trial', Journal of Military Caring Sciences, 2(2), pp.104-114. magiran.com/p1465533
وحیده کریمی؛ نسرین حنیفی؛ نسرین بهرامی نژاد؛ سقراط فقیه زاده. "تاثیر برنامه آشناسازی خانواده محور در پیشگیری از بروز دلیریوم در بیماران مبتلا به اختلال شریان کرونر: یک کارآزمایی بالینی". مجله علوم مراقبتی نظامی، 2 ،2 ، 1394، 104-114. magiran.com/p1465533
Vahideh Karimi; Nasrin Hanifi; Nasrin Bahraminejad; Soghrat Faghihzadeh. "The effect of family-centered orientation program on prevention of delirium prevalence in patients with coronary artery disease: a clinical trial", Journal of Military Caring Sciences, 2, 2, 2015, 104-114. magiran.com/p1465533
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال