ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
روشن نیکبخت، مژگان براتی، علیرضا ستاری، مریم محمدبیگی، مهناز ضیافت، شهاب الدین ستاری، (1394). بررسی مقایسه ای ارزش تشخیصی هیستروسکوپی و هیستروسالپنگوگرافی در یافته های رحمی بیماران مبتلا به نازایی ارجاعی به بخشIVF بیمارستان امام خمینی شهر اهواز در سال 1389، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 23(4)، 114-122. magiran.com/p1465906
Roshan Nikbakht, Mojgan Barati, Alireza Sattari, Maryam Mohamdbeigi, Mahnaz Ziafat, Shahab Aldin Sattari, (2015). A comparison Assessment between Diagnostic Value of Hysterosalpingography (HSG) Versus Hysteroscopic Uterine Findings in Infertile Patients who Reffered to IVF Department of Ahvaz Imam Khomeini Hospital During 2010, Ilam University of Medical Science, 23(4), 114-122. magiran.com/p1465906
روشن نیکبخت، مژگان براتی، علیرضا ستاری، مریم محمدبیگی، مهناز ضیافت، شهاب الدین ستاری، بررسی مقایسه ای ارزش تشخیصی هیستروسکوپی و هیستروسالپنگوگرافی در یافته های رحمی بیماران مبتلا به نازایی ارجاعی به بخشIVF بیمارستان امام خمینی شهر اهواز در سال 1389. مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 1394؛ 23(4): 114-122. magiran.com/p1465906
Roshan Nikbakht, Mojgan Barati, Alireza Sattari, Maryam Mohamdbeigi, Mahnaz Ziafat, Shahab Aldin Sattari, A comparison Assessment between Diagnostic Value of Hysterosalpingography (HSG) Versus Hysteroscopic Uterine Findings in Infertile Patients who Reffered to IVF Department of Ahvaz Imam Khomeini Hospital During 2010, Ilam University of Medical Science, 2015; 23(4): 114-122. magiran.com/p1465906
روشن نیکبخت، مژگان براتی، علیرضا ستاری، مریم محمدبیگی، مهناز ضیافت، شهاب الدین ستاری، "بررسی مقایسه ای ارزش تشخیصی هیستروسکوپی و هیستروسالپنگوگرافی در یافته های رحمی بیماران مبتلا به نازایی ارجاعی به بخشIVF بیمارستان امام خمینی شهر اهواز در سال 1389"، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام 23، شماره 4 (1394): 114-122. magiran.com/p1465906
Roshan Nikbakht, Mojgan Barati, Alireza Sattari, Maryam Mohamdbeigi, Mahnaz Ziafat, Shahab Aldin Sattari, "A comparison Assessment between Diagnostic Value of Hysterosalpingography (HSG) Versus Hysteroscopic Uterine Findings in Infertile Patients who Reffered to IVF Department of Ahvaz Imam Khomeini Hospital During 2010", Ilam University of Medical Science 23, no.4 (2015): 114-122. magiran.com/p1465906
روشن نیکبخت، مژگان براتی، علیرضا ستاری، مریم محمدبیگی، مهناز ضیافت، شهاب الدین ستاری، (1394). 'بررسی مقایسه ای ارزش تشخیصی هیستروسکوپی و هیستروسالپنگوگرافی در یافته های رحمی بیماران مبتلا به نازایی ارجاعی به بخشIVF بیمارستان امام خمینی شهر اهواز در سال 1389'، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 23(4)، صص.114-122. magiran.com/p1465906
Roshan Nikbakht, Mojgan Barati, Alireza Sattari, Maryam Mohamdbeigi, Mahnaz Ziafat, Shahab Aldin Sattari, (2015). 'A comparison Assessment between Diagnostic Value of Hysterosalpingography (HSG) Versus Hysteroscopic Uterine Findings in Infertile Patients who Reffered to IVF Department of Ahvaz Imam Khomeini Hospital During 2010', Ilam University of Medical Science, 23(4), pp.114-122. magiran.com/p1465906
روشن نیکبخت؛ مژگان براتی؛ علیرضا ستاری؛ مریم محمدبیگی؛ مهناز ضیافت؛ شهاب الدین ستاری. "بررسی مقایسه ای ارزش تشخیصی هیستروسکوپی و هیستروسالپنگوگرافی در یافته های رحمی بیماران مبتلا به نازایی ارجاعی به بخشIVF بیمارستان امام خمینی شهر اهواز در سال 1389". مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 23 ،4 ، 1394، 114-122. magiran.com/p1465906
Roshan Nikbakht; Mojgan Barati; Alireza Sattari; Maryam Mohamdbeigi; Mahnaz Ziafat; Shahab Aldin Sattari. "A comparison Assessment between Diagnostic Value of Hysterosalpingography (HSG) Versus Hysteroscopic Uterine Findings in Infertile Patients who Reffered to IVF Department of Ahvaz Imam Khomeini Hospital During 2010", Ilam University of Medical Science, 23, 4, 2015, 114-122. magiran.com/p1465906
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال