ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا امینی مریدانی، آذر طل، رویا صادقی ، بهرام محبی، کمال اعظم، (1394). بررسی تاثیر مداخله آموزشی خانواده محور بر حمایت اجتماعی درک شده سالمندان دیابتی نوع 2: کاربرد تئوری شناختی اجتماعی، مجله آموزش پرستاری، 4(3)، 30-40. magiran.com/p1466123
Mr Amini Moridani, A. Tol, R. Sadeghi, B. Mohebbi, K. Azam, (2015). Assessing the Effect of Family-based Intervention Education Program on Perceived Social Support among Older Adults with Type 2 Diabetes: Application of Social Cognitive Theory, Journal of Nursing Education, 4(3), 30-40. magiran.com/p1466123
محمدرضا امینی مریدانی، آذر طل، رویا صادقی ، بهرام محبی، کمال اعظم، بررسی تاثیر مداخله آموزشی خانواده محور بر حمایت اجتماعی درک شده سالمندان دیابتی نوع 2: کاربرد تئوری شناختی اجتماعی. مجله آموزش پرستاری، 1394؛ 4(3): 30-40. magiran.com/p1466123
Mr Amini Moridani, A. Tol, R. Sadeghi, B. Mohebbi, K. Azam, Assessing the Effect of Family-based Intervention Education Program on Perceived Social Support among Older Adults with Type 2 Diabetes: Application of Social Cognitive Theory, Journal of Nursing Education, 2015; 4(3): 30-40. magiran.com/p1466123
محمدرضا امینی مریدانی، آذر طل، رویا صادقی ، بهرام محبی، کمال اعظم، "بررسی تاثیر مداخله آموزشی خانواده محور بر حمایت اجتماعی درک شده سالمندان دیابتی نوع 2: کاربرد تئوری شناختی اجتماعی"، مجله آموزش پرستاری 4، شماره 3 (1394): 30-40. magiran.com/p1466123
Mr Amini Moridani, A. Tol, R. Sadeghi, B. Mohebbi, K. Azam, "Assessing the Effect of Family-based Intervention Education Program on Perceived Social Support among Older Adults with Type 2 Diabetes: Application of Social Cognitive Theory", Journal of Nursing Education 4, no.3 (2015): 30-40. magiran.com/p1466123
محمدرضا امینی مریدانی، آذر طل، رویا صادقی ، بهرام محبی، کمال اعظم، (1394). 'بررسی تاثیر مداخله آموزشی خانواده محور بر حمایت اجتماعی درک شده سالمندان دیابتی نوع 2: کاربرد تئوری شناختی اجتماعی'، مجله آموزش پرستاری، 4(3)، صص.30-40. magiran.com/p1466123
Mr Amini Moridani, A. Tol, R. Sadeghi, B. Mohebbi, K. Azam, (2015). 'Assessing the Effect of Family-based Intervention Education Program on Perceived Social Support among Older Adults with Type 2 Diabetes: Application of Social Cognitive Theory', Journal of Nursing Education, 4(3), pp.30-40. magiran.com/p1466123
محمدرضا امینی مریدانی؛ آذر طل؛ رویا صادقی ؛ بهرام محبی؛ کمال اعظم. "بررسی تاثیر مداخله آموزشی خانواده محور بر حمایت اجتماعی درک شده سالمندان دیابتی نوع 2: کاربرد تئوری شناختی اجتماعی". مجله آموزش پرستاری، 4 ،3 ، 1394، 30-40. magiran.com/p1466123
Mr Amini Moridani; A. Tol; R. Sadeghi; B. Mohebbi; K. Azam. "Assessing the Effect of Family-based Intervention Education Program on Perceived Social Support among Older Adults with Type 2 Diabetes: Application of Social Cognitive Theory", Journal of Nursing Education, 4, 3, 2015, 30-40. magiran.com/p1466123
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال