ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Maryam Shojaeifard, Tahereh Ghaedian, Nahid Yaghoobi, Hadi Malek, Hasan Firoozabadi, Ahmad Bitarafan, Rajabi, Majid Haghjoo, Ahmad Amin, Nasrin Azizian, Feridoon Rastgou , (2015). Comparison of Gated SPECT Myocardial Perfusion Imaging with Echocardiography for the Measurement of Left Ventricular Volumes and Ejection Fraction in Patients With Severe Heart Failure, Research in Cardiovascular Medicine, 5(14), 8. magiran.com/p1466137
Maryam Shojaeifard, Tahereh Ghaedian, Nahid Yaghoobi, Hadi Malek, Hasan Firoozabadi, Ahmad Bitarafan, Rajabi, Majid Haghjoo, Ahmad Amin, Nasrin Azizian, Feridoon Rastgou , Comparison of Gated SPECT Myocardial Perfusion Imaging with Echocardiography for the Measurement of Left Ventricular Volumes and Ejection Fraction in Patients With Severe Heart Failure, Research in Cardiovascular Medicine, 2015; 5(14): 8. magiran.com/p1466137
Maryam Shojaeifard, Tahereh Ghaedian, Nahid Yaghoobi, Hadi Malek, Hasan Firoozabadi, Ahmad Bitarafan, Rajabi, Majid Haghjoo, Ahmad Amin, Nasrin Azizian, Feridoon Rastgou , "Comparison of Gated SPECT Myocardial Perfusion Imaging with Echocardiography for the Measurement of Left Ventricular Volumes and Ejection Fraction in Patients With Severe Heart Failure", Research in Cardiovascular Medicine 5, no.14 (2015): 8. magiran.com/p1466137
Maryam Shojaeifard, Tahereh Ghaedian, Nahid Yaghoobi, Hadi Malek, Hasan Firoozabadi, Ahmad Bitarafan, Rajabi, Majid Haghjoo, Ahmad Amin, Nasrin Azizian, Feridoon Rastgou , (2015). 'Comparison of Gated SPECT Myocardial Perfusion Imaging with Echocardiography for the Measurement of Left Ventricular Volumes and Ejection Fraction in Patients With Severe Heart Failure', Research in Cardiovascular Medicine, 5(14), pp.8. magiran.com/p1466137
Maryam Shojaeifard; Tahereh Ghaedian; Nahid Yaghoobi; Hadi Malek; Hasan Firoozabadi; Ahmad Bitarafan; Rajabi; Majid Haghjoo; Ahmad Amin; Nasrin Azizian; Feridoon Rastgou . "Comparison of Gated SPECT Myocardial Perfusion Imaging with Echocardiography for the Measurement of Left Ventricular Volumes and Ejection Fraction in Patients With Severe Heart Failure", Research in Cardiovascular Medicine, 5, 14, 2015, 8. magiran.com/p1466137
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال