ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا احمدزاده ، اسماعیل گودرزی، ناصر نژادی، عبدالرحیم نیک ضمیر، پرویز کریمی، ثریا فیضی، زبیده احمدزاده، (1394). اثر لیتیم کلراید بر تشکیل جسم زرد و رگزایی آن، مجله بولتن پژوهش در علوم پزشکی، 20(3)، 130-135. magiran.com/p1466209
Alireza Ahmadzadeh , Ismael Goodarzi, Nasser Nejadi, Abdol Rahim Nikzamir, Parviz Karimi, Soraya Feizi, Zobedeh Ahmadzadeh, (2015). The effect of LiCl on the corpus luteum formation and angiogenesis, Researcher Bulletin of Medical Sciences, 20(3), 130-135. magiran.com/p1466209
علیرضا احمدزاده ، اسماعیل گودرزی، ناصر نژادی، عبدالرحیم نیک ضمیر، پرویز کریمی، ثریا فیضی، زبیده احمدزاده، اثر لیتیم کلراید بر تشکیل جسم زرد و رگزایی آن. مجله بولتن پژوهش در علوم پزشکی، 1394؛ 20(3): 130-135. magiran.com/p1466209
Alireza Ahmadzadeh , Ismael Goodarzi, Nasser Nejadi, Abdol Rahim Nikzamir, Parviz Karimi, Soraya Feizi, Zobedeh Ahmadzadeh, The effect of LiCl on the corpus luteum formation and angiogenesis, Researcher Bulletin of Medical Sciences, 2015; 20(3): 130-135. magiran.com/p1466209
علیرضا احمدزاده ، اسماعیل گودرزی، ناصر نژادی، عبدالرحیم نیک ضمیر، پرویز کریمی، ثریا فیضی، زبیده احمدزاده، "اثر لیتیم کلراید بر تشکیل جسم زرد و رگزایی آن"، مجله بولتن پژوهش در علوم پزشکی 20، شماره 3 (1394): 130-135. magiran.com/p1466209
Alireza Ahmadzadeh , Ismael Goodarzi, Nasser Nejadi, Abdol Rahim Nikzamir, Parviz Karimi, Soraya Feizi, Zobedeh Ahmadzadeh, "The effect of LiCl on the corpus luteum formation and angiogenesis", Researcher Bulletin of Medical Sciences 20, no.3 (2015): 130-135. magiran.com/p1466209
علیرضا احمدزاده ، اسماعیل گودرزی، ناصر نژادی، عبدالرحیم نیک ضمیر، پرویز کریمی، ثریا فیضی، زبیده احمدزاده، (1394). 'اثر لیتیم کلراید بر تشکیل جسم زرد و رگزایی آن'، مجله بولتن پژوهش در علوم پزشکی، 20(3)، صص.130-135. magiran.com/p1466209
Alireza Ahmadzadeh , Ismael Goodarzi, Nasser Nejadi, Abdol Rahim Nikzamir, Parviz Karimi, Soraya Feizi, Zobedeh Ahmadzadeh, (2015). 'The effect of LiCl on the corpus luteum formation and angiogenesis', Researcher Bulletin of Medical Sciences, 20(3), pp.130-135. magiran.com/p1466209
علیرضا احمدزاده ؛ اسماعیل گودرزی؛ ناصر نژادی؛ عبدالرحیم نیک ضمیر؛ پرویز کریمی؛ ثریا فیضی؛ زبیده احمدزاده. "اثر لیتیم کلراید بر تشکیل جسم زرد و رگزایی آن". مجله بولتن پژوهش در علوم پزشکی، 20 ،3 ، 1394، 130-135. magiran.com/p1466209
Alireza Ahmadzadeh ; Ismael Goodarzi; Nasser Nejadi; Abdol Rahim Nikzamir; Parviz Karimi; Soraya Feizi; Zobedeh Ahmadzadeh. "The effect of LiCl on the corpus luteum formation and angiogenesis", Researcher Bulletin of Medical Sciences, 20, 3, 2015, 130-135. magiran.com/p1466209
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال