ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آیدا اجلالی، حسن تقی پور ، احسان خشابی، سید ابراهیم میری زاده، محمد اصغری جعفرآبادی، سیدمهدی عصمت ساعتلو، (1394). بررسی شیوع و شدت فلوئورزیس دندانی و شاخص DMFT در دانش آموزان ابتدایی روستاهای شهرستان ماکو (استان آذربایجان غربی)، مجله پزشکی ارومیه، 26(8)، 643. magiran.com/p1466218
Aida Ejlali, Hassan Taghipour , Ehsan Khashabi, Seyed Ebrahim Mirizadeh, Mohammad Asghari Jafar Abadi, Seyyed Mehdi Esmat Saatloo, (2015). THE PREVALENCE AND INTENSITY OF FLUOROSIS AND DMFT AMONG 7-14 YEAR OLD SCHOOL CHILDREN IN VILLAGES OF MAKU IN WEST AZERBAIJAN, Urmia Medical Journal, 26(8), 643. magiran.com/p1466218
آیدا اجلالی، حسن تقی پور ، احسان خشابی، سید ابراهیم میری زاده، محمد اصغری جعفرآبادی، سیدمهدی عصمت ساعتلو، بررسی شیوع و شدت فلوئورزیس دندانی و شاخص DMFT در دانش آموزان ابتدایی روستاهای شهرستان ماکو (استان آذربایجان غربی). مجله پزشکی ارومیه، 1394؛ 26(8): 643. magiran.com/p1466218
Aida Ejlali, Hassan Taghipour , Ehsan Khashabi, Seyed Ebrahim Mirizadeh, Mohammad Asghari Jafar Abadi, Seyyed Mehdi Esmat Saatloo, THE PREVALENCE AND INTENSITY OF FLUOROSIS AND DMFT AMONG 7-14 YEAR OLD SCHOOL CHILDREN IN VILLAGES OF MAKU IN WEST AZERBAIJAN, Urmia Medical Journal, 2015; 26(8): 643. magiran.com/p1466218
آیدا اجلالی، حسن تقی پور ، احسان خشابی، سید ابراهیم میری زاده، محمد اصغری جعفرآبادی، سیدمهدی عصمت ساعتلو، "بررسی شیوع و شدت فلوئورزیس دندانی و شاخص DMFT در دانش آموزان ابتدایی روستاهای شهرستان ماکو (استان آذربایجان غربی)"، مجله پزشکی ارومیه 26، شماره 8 (1394): 643. magiran.com/p1466218
Aida Ejlali, Hassan Taghipour , Ehsan Khashabi, Seyed Ebrahim Mirizadeh, Mohammad Asghari Jafar Abadi, Seyyed Mehdi Esmat Saatloo, "THE PREVALENCE AND INTENSITY OF FLUOROSIS AND DMFT AMONG 7-14 YEAR OLD SCHOOL CHILDREN IN VILLAGES OF MAKU IN WEST AZERBAIJAN", Urmia Medical Journal 26, no.8 (2015): 643. magiran.com/p1466218
آیدا اجلالی، حسن تقی پور ، احسان خشابی، سید ابراهیم میری زاده، محمد اصغری جعفرآبادی، سیدمهدی عصمت ساعتلو، (1394). 'بررسی شیوع و شدت فلوئورزیس دندانی و شاخص DMFT در دانش آموزان ابتدایی روستاهای شهرستان ماکو (استان آذربایجان غربی)'، مجله پزشکی ارومیه، 26(8)، صص.643. magiran.com/p1466218
Aida Ejlali, Hassan Taghipour , Ehsan Khashabi, Seyed Ebrahim Mirizadeh, Mohammad Asghari Jafar Abadi, Seyyed Mehdi Esmat Saatloo, (2015). 'THE PREVALENCE AND INTENSITY OF FLUOROSIS AND DMFT AMONG 7-14 YEAR OLD SCHOOL CHILDREN IN VILLAGES OF MAKU IN WEST AZERBAIJAN', Urmia Medical Journal, 26(8), pp.643. magiran.com/p1466218
آیدا اجلالی؛ حسن تقی پور ؛ احسان خشابی؛ سید ابراهیم میری زاده؛ محمد اصغری جعفرآبادی؛ سیدمهدی عصمت ساعتلو. "بررسی شیوع و شدت فلوئورزیس دندانی و شاخص DMFT در دانش آموزان ابتدایی روستاهای شهرستان ماکو (استان آذربایجان غربی)". مجله پزشکی ارومیه، 26 ،8 ، 1394، 643. magiran.com/p1466218
Aida Ejlali; Hassan Taghipour ; Ehsan Khashabi; Seyed Ebrahim Mirizadeh; Mohammad Asghari Jafar Abadi; Seyyed Mehdi Esmat Saatloo. "THE PREVALENCE AND INTENSITY OF FLUOROSIS AND DMFT AMONG 7-14 YEAR OLD SCHOOL CHILDREN IN VILLAGES OF MAKU IN WEST AZERBAIJAN", Urmia Medical Journal, 26, 8, 2015, 643. magiran.com/p1466218
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال