ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا میرزایی، حمید زاهدی ، جلیل کوهپایه زاده، محمود رضا آل بویه، زهرا نقی زاده موغاری، (1394). بررسی محیط آموزشی اتاق های عمل مراکز آموزشی درمانی دانشگاه های علوم پزشکی تهران، ایران، شهید بهشتی از دیدگاه دستیاران بیهوشی بر اساس پرسشنامه ATEEM، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 15(3)، 356-365. magiran.com/p1467944
Zahra Mirzaei, Doctor Hamid Zahedi , Doctor Jalil Koohpayehzadeh, Doctor Mahmoud Reza Alebouyeh, Zahra Naghizadeh Moogari, (2015). Educational environment of operating rooms in teaching hospitals of Tehran, Iran, and Shahid Beheshti Universities of Medical Sciences based on ATEEM questionnaire: anesthesiology resident's perspective, Iranian Journal of Medical Education, 15(3), 356-365. magiran.com/p1467944
زهرا میرزایی، حمید زاهدی ، جلیل کوهپایه زاده، محمود رضا آل بویه، زهرا نقی زاده موغاری، بررسی محیط آموزشی اتاق های عمل مراکز آموزشی درمانی دانشگاه های علوم پزشکی تهران، ایران، شهید بهشتی از دیدگاه دستیاران بیهوشی بر اساس پرسشنامه ATEEM. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 1394؛ 15(3): 356-365. magiran.com/p1467944
Zahra Mirzaei, Doctor Hamid Zahedi , Doctor Jalil Koohpayehzadeh, Doctor Mahmoud Reza Alebouyeh, Zahra Naghizadeh Moogari, Educational environment of operating rooms in teaching hospitals of Tehran, Iran, and Shahid Beheshti Universities of Medical Sciences based on ATEEM questionnaire: anesthesiology resident's perspective, Iranian Journal of Medical Education, 2015; 15(3): 356-365. magiran.com/p1467944
زهرا میرزایی، حمید زاهدی ، جلیل کوهپایه زاده، محمود رضا آل بویه، زهرا نقی زاده موغاری، "بررسی محیط آموزشی اتاق های عمل مراکز آموزشی درمانی دانشگاه های علوم پزشکی تهران، ایران، شهید بهشتی از دیدگاه دستیاران بیهوشی بر اساس پرسشنامه ATEEM"، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی 15، شماره 3 (1394): 356-365. magiran.com/p1467944
Zahra Mirzaei, Doctor Hamid Zahedi , Doctor Jalil Koohpayehzadeh, Doctor Mahmoud Reza Alebouyeh, Zahra Naghizadeh Moogari, "Educational environment of operating rooms in teaching hospitals of Tehran, Iran, and Shahid Beheshti Universities of Medical Sciences based on ATEEM questionnaire: anesthesiology resident's perspective", Iranian Journal of Medical Education 15, no.3 (2015): 356-365. magiran.com/p1467944
زهرا میرزایی، حمید زاهدی ، جلیل کوهپایه زاده، محمود رضا آل بویه، زهرا نقی زاده موغاری، (1394). 'بررسی محیط آموزشی اتاق های عمل مراکز آموزشی درمانی دانشگاه های علوم پزشکی تهران، ایران، شهید بهشتی از دیدگاه دستیاران بیهوشی بر اساس پرسشنامه ATEEM'، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 15(3)، صص.356-365. magiran.com/p1467944
Zahra Mirzaei, Doctor Hamid Zahedi , Doctor Jalil Koohpayehzadeh, Doctor Mahmoud Reza Alebouyeh, Zahra Naghizadeh Moogari, (2015). 'Educational environment of operating rooms in teaching hospitals of Tehran, Iran, and Shahid Beheshti Universities of Medical Sciences based on ATEEM questionnaire: anesthesiology resident's perspective', Iranian Journal of Medical Education, 15(3), pp.356-365. magiran.com/p1467944
زهرا میرزایی؛ حمید زاهدی ؛ جلیل کوهپایه زاده؛ محمود رضا آل بویه؛ زهرا نقی زاده موغاری. "بررسی محیط آموزشی اتاق های عمل مراکز آموزشی درمانی دانشگاه های علوم پزشکی تهران، ایران، شهید بهشتی از دیدگاه دستیاران بیهوشی بر اساس پرسشنامه ATEEM". مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 15 ،3 ، 1394، 356-365. magiran.com/p1467944
Zahra Mirzaei; Doctor Hamid Zahedi ; Doctor Jalil Koohpayehzadeh; Doctor Mahmoud Reza Alebouyeh; Zahra Naghizadeh Moogari. "Educational environment of operating rooms in teaching hospitals of Tehran, Iran, and Shahid Beheshti Universities of Medical Sciences based on ATEEM questionnaire: anesthesiology resident's perspective", Iranian Journal of Medical Education, 15, 3, 2015, 356-365. magiran.com/p1467944
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال