ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ملیحه مسعودیان، عبدالله درخشنده، محمد مهدی قهرمانی سنو، (1394). تغییرات بیان ژنی القایی مشابه بین بروسلا ملی تنسیس و مایکوباکتریوم توبرکولوزیس در ماکروفاژها THP-1، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 16(4)، 368-373. magiran.com/p1468412
M. Masoudian, A. Derakhshandeh, M. M. Ghahramani Seno, (2015). Brucella melitensis and Mycobacterium tuberculosis depict overlapping gene expression patterns induced in infected THP-1 macrophages, Iranian Journal of Veterinary Research, 16(4), 368-373. magiran.com/p1468412
ملیحه مسعودیان، عبدالله درخشنده، محمد مهدی قهرمانی سنو، تغییرات بیان ژنی القایی مشابه بین بروسلا ملی تنسیس و مایکوباکتریوم توبرکولوزیس در ماکروفاژها THP-1. مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 1394؛ 16(4): 368-373. magiran.com/p1468412
M. Masoudian, A. Derakhshandeh, M. M. Ghahramani Seno, Brucella melitensis and Mycobacterium tuberculosis depict overlapping gene expression patterns induced in infected THP-1 macrophages, Iranian Journal of Veterinary Research, 2015; 16(4): 368-373. magiran.com/p1468412
ملیحه مسعودیان، عبدالله درخشنده، محمد مهدی قهرمانی سنو، "تغییرات بیان ژنی القایی مشابه بین بروسلا ملی تنسیس و مایکوباکتریوم توبرکولوزیس در ماکروفاژها THP-1"، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز 16، شماره 4 (1394): 368-373. magiran.com/p1468412
M. Masoudian, A. Derakhshandeh, M. M. Ghahramani Seno, "Brucella melitensis and Mycobacterium tuberculosis depict overlapping gene expression patterns induced in infected THP-1 macrophages", Iranian Journal of Veterinary Research 16, no.4 (2015): 368-373. magiran.com/p1468412
ملیحه مسعودیان، عبدالله درخشنده، محمد مهدی قهرمانی سنو، (1394). 'تغییرات بیان ژنی القایی مشابه بین بروسلا ملی تنسیس و مایکوباکتریوم توبرکولوزیس در ماکروفاژها THP-1'، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 16(4)، صص.368-373. magiran.com/p1468412
M. Masoudian, A. Derakhshandeh, M. M. Ghahramani Seno, (2015). 'Brucella melitensis and Mycobacterium tuberculosis depict overlapping gene expression patterns induced in infected THP-1 macrophages', Iranian Journal of Veterinary Research, 16(4), pp.368-373. magiran.com/p1468412
ملیحه مسعودیان؛ عبدالله درخشنده؛ محمد مهدی قهرمانی سنو. "تغییرات بیان ژنی القایی مشابه بین بروسلا ملی تنسیس و مایکوباکتریوم توبرکولوزیس در ماکروفاژها THP-1". مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 16 ،4 ، 1394، 368-373. magiran.com/p1468412
M. Masoudian; A. Derakhshandeh; M. M. Ghahramani Seno. "Brucella melitensis and Mycobacterium tuberculosis depict overlapping gene expression patterns induced in infected THP-1 macrophages", Iranian Journal of Veterinary Research, 16, 4, 2015, 368-373. magiran.com/p1468412
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال