ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
یوسف بابایی، یوسف روزبهان، داریوش علیپور، (1394). اثر باکتری های مقاوم به تانن جداسازی شده از گوسفند سازگار با خوراک تانن دار بر روی تخمیر پوسته پسته در شیره، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 16(4)، 357-362. magiran.com/p1468415
Y. Babaei, Y. Rouzbehan, D. Alipour, (2015). Effect of rumen bacteria from sheep adapted to a tanninferous diet on in vitro fermentation parameters of pistachio hulls using bovine inoculum, Iranian Journal of Veterinary Research, 16(4), 357-362. magiran.com/p1468415
یوسف بابایی، یوسف روزبهان، داریوش علیپور، اثر باکتری های مقاوم به تانن جداسازی شده از گوسفند سازگار با خوراک تانن دار بر روی تخمیر پوسته پسته در شیره. مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 1394؛ 16(4): 357-362. magiran.com/p1468415
Y. Babaei, Y. Rouzbehan, D. Alipour, Effect of rumen bacteria from sheep adapted to a tanninferous diet on in vitro fermentation parameters of pistachio hulls using bovine inoculum, Iranian Journal of Veterinary Research, 2015; 16(4): 357-362. magiran.com/p1468415
یوسف بابایی، یوسف روزبهان، داریوش علیپور، "اثر باکتری های مقاوم به تانن جداسازی شده از گوسفند سازگار با خوراک تانن دار بر روی تخمیر پوسته پسته در شیره"، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز 16، شماره 4 (1394): 357-362. magiran.com/p1468415
Y. Babaei, Y. Rouzbehan, D. Alipour, "Effect of rumen bacteria from sheep adapted to a tanninferous diet on in vitro fermentation parameters of pistachio hulls using bovine inoculum", Iranian Journal of Veterinary Research 16, no.4 (2015): 357-362. magiran.com/p1468415
یوسف بابایی، یوسف روزبهان، داریوش علیپور، (1394). 'اثر باکتری های مقاوم به تانن جداسازی شده از گوسفند سازگار با خوراک تانن دار بر روی تخمیر پوسته پسته در شیره'، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 16(4)، صص.357-362. magiran.com/p1468415
Y. Babaei, Y. Rouzbehan, D. Alipour, (2015). 'Effect of rumen bacteria from sheep adapted to a tanninferous diet on in vitro fermentation parameters of pistachio hulls using bovine inoculum', Iranian Journal of Veterinary Research, 16(4), pp.357-362. magiran.com/p1468415
یوسف بابایی؛ یوسف روزبهان؛ داریوش علیپور. "اثر باکتری های مقاوم به تانن جداسازی شده از گوسفند سازگار با خوراک تانن دار بر روی تخمیر پوسته پسته در شیره". مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 16 ،4 ، 1394، 357-362. magiran.com/p1468415
Y. Babaei; Y. Rouzbehan; D. Alipour. "Effect of rumen bacteria from sheep adapted to a tanninferous diet on in vitro fermentation parameters of pistachio hulls using bovine inoculum", Iranian Journal of Veterinary Research, 16, 4, 2015, 357-362. magiran.com/p1468415
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال