ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ویشال دگرا، صوبهاش ورما، گیتانجلی سینگ، عسیم حبیب وانی، راجش چاهتا، پراسنجیت دار، لویت ورما، مندیپ شارما، (1394). تکامل ELISA غیر مستقیم بر پایه OMP برای اندازه گیری تیترهای آنتی بادی پاستورلا مولتوسیدا در گاوها، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 16(4)، 350-356. magiran.com/p1468416
V. Dogra, S. Verma, G. Singh, A. H. Wani, R. Chahota, P. Dhar, L. Verma, M. Sharma, (2015). Development of OMP based indirect ELISA to gauge the antibody titers in bovines against Pasteurella multocida, Iranian Journal of Veterinary Research, 16(4), 350-356. magiran.com/p1468416
ویشال دگرا، صوبهاش ورما، گیتانجلی سینگ، عسیم حبیب وانی، راجش چاهتا، پراسنجیت دار، لویت ورما، مندیپ شارما، تکامل ELISA غیر مستقیم بر پایه OMP برای اندازه گیری تیترهای آنتی بادی پاستورلا مولتوسیدا در گاوها. مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 1394؛ 16(4): 350-356. magiran.com/p1468416
V. Dogra, S. Verma, G. Singh, A. H. Wani, R. Chahota, P. Dhar, L. Verma, M. Sharma, Development of OMP based indirect ELISA to gauge the antibody titers in bovines against Pasteurella multocida, Iranian Journal of Veterinary Research, 2015; 16(4): 350-356. magiran.com/p1468416
ویشال دگرا، صوبهاش ورما، گیتانجلی سینگ، عسیم حبیب وانی، راجش چاهتا، پراسنجیت دار، لویت ورما، مندیپ شارما، "تکامل ELISA غیر مستقیم بر پایه OMP برای اندازه گیری تیترهای آنتی بادی پاستورلا مولتوسیدا در گاوها"، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز 16، شماره 4 (1394): 350-356. magiran.com/p1468416
V. Dogra, S. Verma, G. Singh, A. H. Wani, R. Chahota, P. Dhar, L. Verma, M. Sharma, "Development of OMP based indirect ELISA to gauge the antibody titers in bovines against Pasteurella multocida", Iranian Journal of Veterinary Research 16, no.4 (2015): 350-356. magiran.com/p1468416
ویشال دگرا، صوبهاش ورما، گیتانجلی سینگ، عسیم حبیب وانی، راجش چاهتا، پراسنجیت دار، لویت ورما، مندیپ شارما، (1394). 'تکامل ELISA غیر مستقیم بر پایه OMP برای اندازه گیری تیترهای آنتی بادی پاستورلا مولتوسیدا در گاوها'، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 16(4)، صص.350-356. magiran.com/p1468416
V. Dogra, S. Verma, G. Singh, A. H. Wani, R. Chahota, P. Dhar, L. Verma, M. Sharma, (2015). 'Development of OMP based indirect ELISA to gauge the antibody titers in bovines against Pasteurella multocida', Iranian Journal of Veterinary Research, 16(4), pp.350-356. magiran.com/p1468416
ویشال دگرا؛ صوبهاش ورما؛ گیتانجلی سینگ؛ عسیم حبیب وانی؛ راجش چاهتا؛ پراسنجیت دار؛ لویت ورما؛ مندیپ شارما. "تکامل ELISA غیر مستقیم بر پایه OMP برای اندازه گیری تیترهای آنتی بادی پاستورلا مولتوسیدا در گاوها". مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 16 ،4 ، 1394، 350-356. magiran.com/p1468416
V. Dogra; S. Verma; G. Singh; A. H. Wani; R. Chahota; P. Dhar; L. Verma; M. Sharma. "Development of OMP based indirect ELISA to gauge the antibody titers in bovines against Pasteurella multocida", Iranian Journal of Veterinary Research, 16, 4, 2015, 350-356. magiran.com/p1468416
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال