ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد جواد ضمیری، الهام عزیزآبادی، زهرا مومنی، محمدرضا رضوانی، هادی آتشی، امیر اخلاقی، (1394). اثر تایمول و کارواکرول بر گوارش پذیری ظاهری مواد غذایی در گوسفندهای تغذیه شده با دو سطح کنسانتره، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 16(4)، 335-340. magiran.com/p1468419
M.J. Zamiri, Elham Azizabadi, Zahra Momeni, Mohammad Reza Rezvani, Hadi Atashi, Amir Akhlaghi, (2015). Effect of thymol and carvacrol on nutrient digestibility in rams fed high or low concentrate diets, Iranian Journal of Veterinary Research, 16(4), 335-340. magiran.com/p1468419
محمد جواد ضمیری، الهام عزیزآبادی، زهرا مومنی، محمدرضا رضوانی، هادی آتشی، امیر اخلاقی، اثر تایمول و کارواکرول بر گوارش پذیری ظاهری مواد غذایی در گوسفندهای تغذیه شده با دو سطح کنسانتره. مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 1394؛ 16(4): 335-340. magiran.com/p1468419
M.J. Zamiri, Elham Azizabadi, Zahra Momeni, Mohammad Reza Rezvani, Hadi Atashi, Amir Akhlaghi, Effect of thymol and carvacrol on nutrient digestibility in rams fed high or low concentrate diets, Iranian Journal of Veterinary Research, 2015; 16(4): 335-340. magiran.com/p1468419
محمد جواد ضمیری، الهام عزیزآبادی، زهرا مومنی، محمدرضا رضوانی، هادی آتشی، امیر اخلاقی، "اثر تایمول و کارواکرول بر گوارش پذیری ظاهری مواد غذایی در گوسفندهای تغذیه شده با دو سطح کنسانتره"، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز 16، شماره 4 (1394): 335-340. magiran.com/p1468419
M.J. Zamiri, Elham Azizabadi, Zahra Momeni, Mohammad Reza Rezvani, Hadi Atashi, Amir Akhlaghi, "Effect of thymol and carvacrol on nutrient digestibility in rams fed high or low concentrate diets", Iranian Journal of Veterinary Research 16, no.4 (2015): 335-340. magiran.com/p1468419
محمد جواد ضمیری، الهام عزیزآبادی، زهرا مومنی، محمدرضا رضوانی، هادی آتشی، امیر اخلاقی، (1394). 'اثر تایمول و کارواکرول بر گوارش پذیری ظاهری مواد غذایی در گوسفندهای تغذیه شده با دو سطح کنسانتره'، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 16(4)، صص.335-340. magiran.com/p1468419
M.J. Zamiri, Elham Azizabadi, Zahra Momeni, Mohammad Reza Rezvani, Hadi Atashi, Amir Akhlaghi, (2015). 'Effect of thymol and carvacrol on nutrient digestibility in rams fed high or low concentrate diets', Iranian Journal of Veterinary Research, 16(4), pp.335-340. magiran.com/p1468419
محمد جواد ضمیری؛ الهام عزیزآبادی؛ زهرا مومنی؛ محمدرضا رضوانی؛ هادی آتشی؛ امیر اخلاقی. "اثر تایمول و کارواکرول بر گوارش پذیری ظاهری مواد غذایی در گوسفندهای تغذیه شده با دو سطح کنسانتره". مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 16 ،4 ، 1394، 335-340. magiran.com/p1468419
M.J. Zamiri; Elham Azizabadi; Zahra Momeni; Mohammad Reza Rezvani; Hadi Atashi; Amir Akhlaghi. "Effect of thymol and carvacrol on nutrient digestibility in rams fed high or low concentrate diets", Iranian Journal of Veterinary Research, 16, 4, 2015, 335-340. magiran.com/p1468419
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال