ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اسماء لطیف، حمید ارشاد، امان الله ، عامر بن ظهور، خالد نعیم، سعید الحسن خان، زهیر احمد، لوئیز ال. رودریگز، جورج اسمولیگا، (1394). تکثیر هم دمایی با واسطه حلقه (RT-LAMP): روشی جدید برای ردیابی ویروس بیماری تب برفکی و سروتیپ های آن در پاکستان، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 16(4)، 331-334. magiran.com/p1468421
Umer Farooq, A. Latif, H. Irshad, A. Ullah, A. B. Zahur, K. Naeem, S. U. H. Khan, Z. Ahmed, L. L. Rodriguez, G. Smoliga, (2015). Loop-mediated isothermal amplification (RT-LAMP): a new approach for the detection of foot-and-mouth disease virus and its sero-types in Pakistan, Iranian Journal of Veterinary Research, 16(4), 331-334. magiran.com/p1468421
اسماء لطیف، حمید ارشاد، امان الله ، عامر بن ظهور، خالد نعیم، سعید الحسن خان، زهیر احمد، لوئیز ال. رودریگز، جورج اسمولیگا، تکثیر هم دمایی با واسطه حلقه (RT-LAMP): روشی جدید برای ردیابی ویروس بیماری تب برفکی و سروتیپ های آن در پاکستان. مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 1394؛ 16(4): 331-334. magiran.com/p1468421
Umer Farooq, A. Latif, H. Irshad, A. Ullah, A. B. Zahur, K. Naeem, S. U. H. Khan, Z. Ahmed, L. L. Rodriguez, G. Smoliga, Loop-mediated isothermal amplification (RT-LAMP): a new approach for the detection of foot-and-mouth disease virus and its sero-types in Pakistan, Iranian Journal of Veterinary Research, 2015; 16(4): 331-334. magiran.com/p1468421
اسماء لطیف، حمید ارشاد، امان الله ، عامر بن ظهور، خالد نعیم، سعید الحسن خان، زهیر احمد، لوئیز ال. رودریگز، جورج اسمولیگا، "تکثیر هم دمایی با واسطه حلقه (RT-LAMP): روشی جدید برای ردیابی ویروس بیماری تب برفکی و سروتیپ های آن در پاکستان"، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز 16، شماره 4 (1394): 331-334. magiran.com/p1468421
Umer Farooq, A. Latif, H. Irshad, A. Ullah, A. B. Zahur, K. Naeem, S. U. H. Khan, Z. Ahmed, L. L. Rodriguez, G. Smoliga, "Loop-mediated isothermal amplification (RT-LAMP): a new approach for the detection of foot-and-mouth disease virus and its sero-types in Pakistan", Iranian Journal of Veterinary Research 16, no.4 (2015): 331-334. magiran.com/p1468421
اسماء لطیف، حمید ارشاد، امان الله ، عامر بن ظهور، خالد نعیم، سعید الحسن خان، زهیر احمد، لوئیز ال. رودریگز، جورج اسمولیگا، (1394). 'تکثیر هم دمایی با واسطه حلقه (RT-LAMP): روشی جدید برای ردیابی ویروس بیماری تب برفکی و سروتیپ های آن در پاکستان'، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 16(4)، صص.331-334. magiran.com/p1468421
Umer Farooq, A. Latif, H. Irshad, A. Ullah, A. B. Zahur, K. Naeem, S. U. H. Khan, Z. Ahmed, L. L. Rodriguez, G. Smoliga, (2015). 'Loop-mediated isothermal amplification (RT-LAMP): a new approach for the detection of foot-and-mouth disease virus and its sero-types in Pakistan', Iranian Journal of Veterinary Research, 16(4), pp.331-334. magiran.com/p1468421
اسماء لطیف؛ حمید ارشاد؛ امان الله ؛ عامر بن ظهور؛ خالد نعیم؛ سعید الحسن خان؛ زهیر احمد؛ لوئیز ال. رودریگز؛ جورج اسمولیگا. "تکثیر هم دمایی با واسطه حلقه (RT-LAMP): روشی جدید برای ردیابی ویروس بیماری تب برفکی و سروتیپ های آن در پاکستان". مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 16 ،4 ، 1394، 331-334. magiran.com/p1468421
Umer Farooq; A. Latif; H. Irshad; A. Ullah; A. B. Zahur; K. Naeem; S. U. H. Khan; Z. Ahmed; L. L. Rodriguez; G. Smoliga. "Loop-mediated isothermal amplification (RT-LAMP): a new approach for the detection of foot-and-mouth disease virus and its sero-types in Pakistan", Iranian Journal of Veterinary Research, 16, 4, 2015, 331-334. magiran.com/p1468421
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال