ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمیدرضا بلوچی، (1392). بررسی تاثیر پیش تیمار بذر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه در کدوی تخمه کاغذی (Cucurbita pepo) تحت تنش شوری، مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی، 3(10)، 165-180. magiran.com/p1469368
H. Balouchi, (2014). Effects of Seed Priming on Germination and Seedling Growth of Cucurbit (Cucurbita pepo) Medical Plants under Salinity Stress, Journal of Crop production and processing, 3(10), 165-180. magiran.com/p1469368
حمیدرضا بلوچی، بررسی تاثیر پیش تیمار بذر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه در کدوی تخمه کاغذی (Cucurbita pepo) تحت تنش شوری. مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی، 1392؛ 3(10): 165-180. magiran.com/p1469368
H. Balouchi, Effects of Seed Priming on Germination and Seedling Growth of Cucurbit (Cucurbita pepo) Medical Plants under Salinity Stress, Journal of Crop production and processing, 2014; 3(10): 165-180. magiran.com/p1469368
حمیدرضا بلوچی، "بررسی تاثیر پیش تیمار بذر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه در کدوی تخمه کاغذی (Cucurbita pepo) تحت تنش شوری"، مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی 3، شماره 10 (1392): 165-180. magiran.com/p1469368
H. Balouchi, "Effects of Seed Priming on Germination and Seedling Growth of Cucurbit (Cucurbita pepo) Medical Plants under Salinity Stress", Journal of Crop production and processing 3, no.10 (2014): 165-180. magiran.com/p1469368
حمیدرضا بلوچی، (1392). 'بررسی تاثیر پیش تیمار بذر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه در کدوی تخمه کاغذی (Cucurbita pepo) تحت تنش شوری'، مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی، 3(10)، صص.165-180. magiran.com/p1469368
H. Balouchi, (2014). 'Effects of Seed Priming on Germination and Seedling Growth of Cucurbit (Cucurbita pepo) Medical Plants under Salinity Stress', Journal of Crop production and processing, 3(10), pp.165-180. magiran.com/p1469368
حمیدرضا بلوچی. "بررسی تاثیر پیش تیمار بذر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه در کدوی تخمه کاغذی (Cucurbita pepo) تحت تنش شوری". مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی، 3 ،10 ، 1392، 165-180. magiran.com/p1469368
H. Balouchi. "Effects of Seed Priming on Germination and Seedling Growth of Cucurbit (Cucurbita pepo) Medical Plants under Salinity Stress", Journal of Crop production and processing, 3, 10, 2014, 165-180. magiran.com/p1469368
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال